چهارشنبه, 07 تير, 1396
ثبت نام


Text/HTML کمینه

 

همکاران مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در

 آموزش تخصصی به روانشناسان و مشاوران

نام همکار

برای آشنایی بیشتر

دکتر سعید اکبری

دکتری تخصصی

سنجش و اندازه­ گیری

لینک رزومه

دکتر عبداله امیدیمتخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

دکتر عباس بخشی پورمتخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

دکتر حمید پورشریفی

متخصص روانشناسی سلامت

لینک رزومه

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

متخصص روانشناسی تربیتی

لینک رزومه

 

 دکتر  جعفر حسنیمتخصص روانشناسی

 لینک رزومه

دکتر فریبا زرانی

متخصص روانشناسی سلامت

لینک رزومه

دکتر ناصر صبحی قراملکی

متخصص روانشناسی

لینک رزومه

دکتر کارینه طهماسیانمتخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

دکتر شهرام محمدخانی

متخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

           

 

دکتر مجید محمود علیلو

متخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه 

   دکتر نادر منیرپورمتخصص روانشناسی سلامت

    لینک رزومه

 

دکتر محمدعلی نظریمتخصص نوروساینس 

 لینک رزومه

دکتر مصطفی نوکنیمتخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

دکتر حمید یعقوبی

متخصص روانشناسی بالینی

لینک رزومه

 

 

متخصصان ارایه دهنده خدمات مشاوره ای و رواندرمانیمتخصصان ارایه دهنده آموزش به سازمان هامتخصصان آموزش دهنده به عموم