سه شنبه, 08 مهر, 1393
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> متخصصان  >  متخصصان آموزش دهنده به سازمان ها  


متخصصان آموزش دهنده به سازمان ها

 

همکاران مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در

آموزش به سازمان ها

نام همکار

نوع همکاری

زمینه همکاری

برای آشنایی بیشتر

انسیه انجدانی
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا

آموزش به سازمان ها
(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

مرضیه انجدانی
کارشناس ارشد خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

زهرا بهجتی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

مریم بیدادیان
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

فاطمه حمزوی
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

شقایق زهرایی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

ضحی سعیدی
            دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

لینک رزومه

فاطمه نوربالا
            دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

 

متخصصان ارایه دهنده خدمات مشاوره ای و رواندرمانی

متخصصان ارایه دهنده آموزش به روانشناسان و مشاوران

متخصصان آموزش دهنده به عموم