يکشنبه, 10 اسفند, 1393
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> متخصصان  >  متخصصان آموزش دهنده به سازمان ها  


DNNArticle کمینه
گروه
  
متخصصان آموزش دهنده به سازمان ها

 

همکاران مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در

آموزش به سازمان ها

نام همکار

نوع همکاری

زمینه همکاری

برای آشنایی بیشتر

انسیه انجدانیدانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

مرضیه انجدانیکارشناس ارشد خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

زهرا بهجتیکارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

مریم بیدادیاندانشجوی دکتری تخصصی  روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

فاطمه حمزویدانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

شقایق زهرایی  دکتری تخصصی  روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

ضحی سعیدی            دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

لینک رزومه

فاطمه نوربالا            دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

آموزش به سازمان ها(آموزش به کادر بیمارستان شریعتی)

آموزش مهارت های زندگی

لینک رزومه

 

متخصصان ارایه دهنده خدمات مشاوره ای و رواندرمانیمتخصصان ارایه دهنده آموزش به روانشناسان و مشاورانمتخصصان آموزش دهنده به عموم