تلفن: 02188230956 تا 8  - 09109187028  | کانال تلگرام | اینستاگرام

اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگیدکتر شهرام محمدخانی

دکتر شهرام محمدخانی

روانشناس بالینی

(شماره نظام روانشناسی 591)

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

 

 

 

مرتبه علمی : استادیار

آدرس :     

تهران، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، دانشگاه تربیت معلم، طبقه هشتم، گروه روانشناسی.         تلفن: 02188848938      

کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه تربیت معلم، کد پستی 37551-31979.    تلفن: 02614579600    

 

 

 

آدرس پست الکترونیک :     mohammadkhani@tmu.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی:

 

دکتری :                     روانشناسی بالینی،       دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 85-1379.

 

کارشناسی ارشد :           روانشناسی بالینی،       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، 79-1375.

 

کارشناسی:                     روانشناسی بالینی،       دانشگاه تبریز، 75-1372.                                                                

 

 

 

مقالات منتشر شده:

 

1.       Mahdavi, T; Mohammadkhani, S; Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness, quality of life and emotion regulation.Social and Behavioral Sciences, 30, 407 – 411.

 

2.       Jadidi, F., Mohammadkhani, S., Zahedi.K. (2011). Perfectionism and academic procrastination. Social and Behavioral Sciences, 30, 534 – 537.

 

3.       Zahedi, K., Mohammadkhani, S., Jadidi, F. (2011). Metacognitive beliefs and negative emotions. Social and Behavioral Sciences, 30, 530 – 533.

4.       محمدخانی، شهرام. (1390). شیوع مصرف مواد در نوجوانان ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1، (11)، 36-20.

5.       بیگی، علی؛ فراهاني، محمد نقی؛ محمدخاني، شهرام؛ محمدي­فر، محمدعلي. (1390). نقش تشخيصي كيفيت زندگي و اميدواري در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون. فصلنامه روانشناسی بالینی، 3، (11)، 84-75.

6.       محمدخانی، شهرام و ظفر پناهی، مسعود. (1390). نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی در رابطه‌ی بین هیجان‌های منفی و استفاده آسیب زا از اینترنت در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 5، 46-34.

7.       بیگی، علی؛ فراهاني، محمد نقی؛ محمدخاني، شهرام. (1390). مقایسه تشخیصی كيفيت زندگي و سبک زندگي در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 5، 11-1.

8.       فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام. (1390). کيفيت زندگي و بهزيستي ذهني: مفاهيم مستقل يا وابسته؟ مطالعات روانشناسي باليني  بهار؛1(2):137-154.

9.       درگاهیان، ریحانه، محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر و شمش، جمال (1390). اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علایم افسردگی: مطالعه­ی تک آزمودنی. فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه علامه.

10.   محمدخانی، شهرام؛ صادقی، نگار؛ فرزاد، ولی الله فرزاد (1390). مدل علّی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.

11.    خرم، شیما و محمدخانی، شهرام. (1389). سبک­های دلبستگی، مهارت­های مقابله­ای، تاب آوری و اعتیاد به اینترنت. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

12.    محمدخانی، شهرام. (1389). پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‌های دانش آموزی. مقاله ارایه شده در نخستین کنگره‌ی نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 30-7.

13.    ادریسی، فروغ؛ محمدخانی، شهرام؛ خانزاده، مصطفی؛ سعیدیان اصل، محسن. (1389). رابطه‌ی بین ابعاد میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد ادراک درد در سالمندان. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

14.    سعیدیان اصل، محسن؛ محمدخانی، شهرام؛ خانزاده، مصطفی. (1389). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان مبتلا به درد مزمن و سالمندان گروه کنترل. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

15.    محمدخانی، شهرام؛ نوروزپور، مرضیه. (1389). نقش باورهای فراشناختی و نگرش‌های ناکارآمد در اضطراب اجتماعی. سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.

16.   علایی خرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛ محمدخانی، شهرام، صرامی، غلامرضا. (1389). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج. فصلنامه توسعه روستایی، 2، 156-137.

17.    محمدخانی، شهرام و مظلوم، مریم (1389). بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 5، 32-23.

18.    محمدخانی، شهرام. (1388). عوامل خطرساز و حفاظت کننده‌ی خانوادگی مصرف مواد در نوجوانان. مقاله ارایه شده در نخستین کنگره‌ی کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد، تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 139-129.

19.    فراهانی، محمد نقی؛ محمدخانی، شهرام؛ جوکار، فرهاد. (1388). رابطه بین رضایت از زندگی با کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی معلمان شهر تهران. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 8، 14-5.

20.    محمدخانی، شهرام، فیروزی، علی اصغر. (1389). رابطه باورهای وسواسی و باورهای فراشناختی با شدت علائم وسواس فکری و عملی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

21.    محمدخانی، شهرام، حسنوندی، صبا. (1389). رابطه طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه و سبک‌های دلبستگی با افسردگی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

22.    خانزاده، مصطفی، محمدخانی، شهرام. (1389). ارتباط سبک‌های دلبستگی با ابعاد روان رنجورخویی و برونگرایی شخصیت. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

23.    بخشیان، فرشته، محمدخانی، شهرام. (1389). همه گیرشناسی اختلالات روانی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

24.    محمدخانی، شهرام و فرجاد، مریم. (1388). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 3، 51-35.

25.   محمدخانی، شهرام، جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد. فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت (پذیرفته شده برای چاپ).

26.    محمدخانی، شهرام؛ فراهانی، محمد نقی. (1387). نقش متغیرهای جمعیت شناختی و سبک­های مقابله ای در کیفیت زندگی معلمان تهران. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2، (4)، 35-25.

27.    محمدخانی، شهرام. (1387). عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه علامه، 12، 64-37.

28.    محمدخانی، شهرام و باش‌قره رقیه. (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با سلامت عمومی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 5، 50-38.

29.    محمدخانی، شهرام، جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. (1387). اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. فصلنامه رفاه اجتماعی، 7، 150-125.

30.    محمدخانی، شهرام (1386). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 6، 17-5.

31.    محمدخانی، شهرام؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. (1386). اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش نسبت به مصرف مواد، کانون کنترل و توانمندی‌های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد. دو فصلنامه روانشناسی معاصر انجمن روانشناسی ایران، 3، 10-3.

32.    محمدخانی، شهرام. (1386) .عوامل روانی – اجتماعی موثر در فرار دختران از خانه: بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی دختران فراری و عادی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6، 147-168.

33.    محمدخانی، شهرام؛ اسکندری، حسین. (1384). بررسی همه گیر شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15-7 ساله شهر تهران. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه علامه، 2، 92-71.

34.    محمدخانی، شهرام. (1381). پیشگیری از سو مصرف مواد از طریق آموزش مهارت‌های زندگی : نظریه، روش‌ها و یافته‌های تجربی. فصلنامه پیام مشاور شماره 7.

35.    محمدخانی، شهرام. (1384). بهداشت روان در مدارس. فصلنامه رشد مشاور مدرسه.

36.    محمدخانی، شهرام. (1380). مداخله در بحران. فصلنامه پیام مشاور. شماره 4.

37.    محمدخانی، شهرام. (1379). الگوهای تعامل والد -کودک و رابطه آن با افسردگی. فصلنامه پیام مشاور، 3.

38.    محمدخانی، شهرام. (1378). نظریه شناختی وسواس. فصلنامه پیام مشاور. شماره 2.

 

 

کتاب‌های منتشر شده:

تالیف:

1.       محمدخانی، شهرام و ابراهیم زاده، ناهید. (1391). مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان: شناسایی و مداخله. تهران، انتشارات ورای دانش.

2.       محمدخانی، شهرام و نوری، ربابه. (1390). پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. ستاد مبارزه با مواد مخدر.

3.       محمدخانی، شهرام و گیلانی پور، مهسا. تشخیص و طبقه بندی اختلال‌های روانی. [در روانشناسی بالینی معاصر؛ ویراستار پور شریفی حمید]. آماده چاپ.

4.       محمدخانی، شهرام و محمود علیلو، مجید. گروه­درمانی، خانواده درمانی و زوج درمانی. [در روانشناسی بالینی معاصر؛ ویراستار پور شریفی حمید]. آماده چاپ.

5.       محمدخانی، شهرام. (1389). برنامه­ی توانمند سازی روانی- اجتماعی در مدرسه: ارتقای سلامت با تمرکز بر آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان در معرض خطر. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر.

6.       محمدخانی، شهرام. (1389). راهبردهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی، ارزیابی و مداخله. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر.

7.       محمدخانی، شهرام. (1388). بسته­ی آموزشی مهارت‌های مقابله با چالش‌های زندگی. ضمیمه طرح پیشگیری از خودکشی در خوابگاه‌های دانشجویی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره سلامت روان.

8.       محمدخانی، شهرام و همکاران. (1384). راهنمای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد. معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد.

9.       محمدخانی، شهرام. (1384). راه‌های افزایش خودباوری دختران. دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره.

10.    محمدخانی، شهرام. (1384). برنامه­ی جامع راهنمایی و مشاوره رشدی مدرسه. دفتر برنامه­ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش.

11.    محمدخانی، شهرام. (1383). مهارت‌های حل مسئله و تصمیم گیری (ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین). تهران: طلوع دانش.

12.    محمدخانی، شهرام. (1383). مهارت‌های جرأت‌مندی (ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین). طلوع دانش.

13.    محمدخانی، شهرام. (1383). آشنایی با مشکلات روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان (ویژه معلمان و والدین). تهران: طلوع دانش.

14.    محمدخانی، شهرام و موتابی، فرشته. (1383). آشنایی با مهارت‌های زندگی و روش‌های آموزش آن (ویژه معلمان، والدین و مدرسان). دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

15.    محمدخانی، شهرام. (1381). پیشگیری از خودکشی نوجوانان و جوانان: راهنمای عملی برای معلمان، مشاوران و کارشناسان بهداشت روان. انتشارات ورای دانش.

16.    محمدخانی، شهرام؛ فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ و کاظم زاده عطوفی، مهرداد. (1385). آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. تهران: نشر دانژه.

17.    محمدخانی، شهرام، ابراهیم زاده، ناهید. (1385). راهنمای تشخیص مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان. دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش.

18.   محمدخانی، شهرام. (1385). مهارت خود آگاهی و همدلی. (ویژه دانشجویان. تهران: نشر دانژه).

ترجمه:

19.    محمدخانی، شهرام، عابدی، قدرت. (1390). مهارت‌های زندگی زناشویی. انتشارات ورای دانش.

20.    محمدخانی، شهرام. (1390). درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. (چاپ دوم). تهران، انتشارات ورای دانش.

21.    محمدخانی، شهرام. (1390). مجموعه کامل مهارت‌های زندگی. (چاپ سیزدهم). تهران، انتشارات رسانه تخصصی.

22.    محمدخانی، شهرام. (1390). تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره. (چاپ پنجم). انتشارات طلوع دانش.

23.    محمدخانی، شهرام؛ بخشی پور عباس. (1382). راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری سوء مصرف مواد. انتشارات اسپند هنر.

24.   محمدخانی، شهرام. (1380). نقش مربیان و معلمان در پیشگیری از کودک آزاری و غفلت از کودکان. اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس وزارت آموزش و پرورش.

 

 

زمینه‌های پژوهش:

 

·         نظریه و درمان فراشناختی اختلال‌های هیجانی (MCT)

·         درمان‌های شناختی- رفتاری (CBT)

·         آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی روانی- اجتماعی

 

·         پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

·         پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 

طرح‌های پژوهشی:

1.       محمدخانی، شهرام. ساخت و استانداردسازی مقیاس رشد روان‌شناختی دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. (در دست اجرا).

2.       محمدخانی، شهرام. علل گرايش نوجوانان به مواد مخدر صنعتي در استان بوشهر و ارائه راهكارهای پيشگيري انتظامي از آن. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (در دست اجرا).

3.       محمدخانی، شهرام. (1389). اعتبار بخشی برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی برای نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

4.       محمدخانی، شهرام. (1388). طراحی و تدوین برنامه­ی توانمند سازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

5.       محمدخانی، شهرام. (1384). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه­ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد به منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران.

6.       محمدخانی، شهرام. (1383). عوامل موثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسه در پیشگیری از آن. .معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی.

7.       محمدخانی، شهرام. (1379). همه گیر شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر 15-7 سال شهر تهران. معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

8.       محمدخانی، شهرام. (1379). بررسی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال سازی نگرش‌های ناکارآمد در افراد مستعد افسردگی. انستیتو روان‌پزشکی تهران.

9.       محمدخانی، شهرام. (1385). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

راهنمایی پایان نامه‌های دوره کارشناسی ارشد

1.    پورمند، نیلوفر. ( 1390). مدل ساختاری نشانگان افسردگی در جمعیت غیر بالینی: نقش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

2.       آسیابانی، فرید. ( ). اثربخشی برنامه توانمند سازی روانی-اجتماعی بر عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد و کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

3.    درگاهیان، ریحانه. (1390). ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی بر میزان علایم افسردگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

4.    مهدوی، طاهره. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی، کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

5.    هوایی، علیرضا. (1388). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خود کارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

6.    قربانی، طاهره. (1389). مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و درمان نگه‌دارنده با متادون در بهبود عوامل شناختی و رفتاری مرتبط با سوء مصرف مواد و پرهیز از مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

7.    ظفر پناهی، مسعود. (1389). رابطه باورهای فراشناختی و هیجانات منفی با استفاده آسیب زا از اینترنت در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

8.    صادقی، نگار. (1388). بررسی مدل علّی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز و راهبردهای تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

9.    طیرانی، فرزانه. (1389). بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

10.   آزرمی، پیمان. (1389). رابطه هوش هیجانی و باورهای فرا شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

مشاوره­ی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

1.    دهقان منشادی، سعیده سادات (1390). رابطه بین طرح‌واره های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.

2.    فهیمه گلپایگانی. (1389). بررسی رابطه‌ی میان تعهد به مدرسه، جو روانی- اجتماعی مدرسه و نگرش به مواد با مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا.

3.    علایی خرائم، رقیه. (1389). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران

4.    صیادی سعید (1387). بررسی مدل علّی تیپ‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روان‌شناختی با رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران

5.    گنجی معصومه. (1388). مدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سلامت روان در امدادگران حوادث گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران          

6.    آهنی، رضا. (1388). بررسی اختلالات رفتاری در کودکان افراد مصرف کننده مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

7.    بختیاری نژاد، احمد. (1388). بررسی ارتباط سبک‌های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگه‌دارنده متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران

8.    عسگر پور، علی. (1388). بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به هرویین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه تربیت معلم تهران

9.    بیگی علی. (1388). بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی، امیدواری و استرس در معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

 

زمینه‌های تدریس:

 

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

 

·         آسیب شناسی روانی

·         آزمون‌های عینی و فرافکن

 

 

·         بهداشت روانی

·         سمینار در روانشناسی بالینی

 

 

·         روش‌های تشخیص و درمان

·         آسیب شناسی روانی پیشرفته

 

 

·         روانشناسی مرضی کودک

·         نظریه‌های روان درمانی

 

 

·         متون تخصصی

·         کاربرد روش‌های درمان

 

 

·         اصول روانشناسی بالینی

·         مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

 

 

·         پژوهش‌های عملی

·         آموزش مهارت‌های زندگی

 

 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی:

1.    کارگاه درمان فراشناختی اختلال­ وسواسی- اجباری. ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آذر، 1390.

2.  کارگاه درمان فراشناختی اختلال­های هیجانی (اضطراب و افسردگی). ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مرداد،1390.

3.   کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد. ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1389

4.   کارگاه درمان فراشناختی اختلال­های اضطرابی. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اردیبهشت، 1389.

5.   کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. مرکز مشاوره رهنمود ساری، 1390.

6.   کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت‌های زندگی. انجمن روانشناسی بالینی ایران،1390.

7.   کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی. ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. 1389.

8.   کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1389.

9.  کارگاه آموزش­ مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهمن 1388.

10.    کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط موثر ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 1388.

11.    کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 1388.

12.    کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط موثر. انجمن روانشناسی ایران. 1388.

13.    کارگاه آموزش مهارت‌های جرأت‌مندی. انجمن روانشناسی ایران. 1388.

14.    کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسأله. انجمن روانشناسی ایران. 1388.

15.    کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. انجمن روانشناسی ایران. 1388.

16.    کارگاه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 1388.

17.    کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباط موثر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.1388.

18.    کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسأله. ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1388

19.    کارگاه آموزش مهارت‌های حل مسأله. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1388

20.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مربیان آموزش خانواده. آموزش و پرورش قزوین. 1388

21.  کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1388

22.  کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان. 1387

23.  کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه روسی مراکز مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان. 1387.

24.    کارگاه پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی. ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 1387.

25.    کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی و جرأت‌مندی. ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 1387.

26.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه معلمان، مربیان و مشاوران شهر یاسوج. 1378.

27.    کارگاه مدیریت استرس ویژه بانوان. اداره گمرکات استان خراسان جنوبی.1386

28.    کارگاه مهارت‌های ارتباط موثر. مرکز کارکنان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 1386.

29.    کارگاه پیشگیری از رفتارهای پرخطر. ویژه مدرسان انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان بوشهر، 1386.

30.    کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد. ویژه کارشناسان و پزشکان بهزیستی شهر ری. انجمن روانشناسی ایران، 1386.

31.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی به بانوان. دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی، 1386.

32.    کارگاه آموزشی کنترل خشم. مرکز مشاوره صبح صادق، 1386.

33.    کارگاه آموزشی تفاوت‌های جنسی در برقراری ارتباط موثر. انستیتو پاستور، 1386.

34.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی به معلمان. گروه آموزش جغرافی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان. 1386

35.    کارگاه آموزش تربیت مربی مهارت‌های زندگی (TOT) . دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بهزیستی شهر تهران.1386.

36.    کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). انجمن روانشناسی ایران. 1386.

37.    کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). دانشگاه جامع علمی – کاربردی. 1386.

38.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی به دانشجویان جدیدالورود. دانشگاه امیر کبیر تهران. 1386. 

39.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان شرکت سایپا. 1386. 

40.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان شرکت سایپا. 1386. 

41.    کارگاه آموزش مربیگری مهارت‌های زندگی (TOT). ویژه کارشناسان مرکز مشاوره موسسه امام خمینی.1386

42.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی. به مهندسان و کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، عسلویه، 1385.

43.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد.1385

44.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیر کبیر.1385

45.    کارگاه آموزشی راهبردهای پیشگیری از خودکشی. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385.

46.    کارگاه آموزشی ارتباط موثر. ویژه کارشناسان اداره خوابگاه‌های علوم پزشکی ایران. 1385.

47.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.1385

48.   کارگاه آموزشی 7 روزه تربیت مدرسین بومی مهارت‌های زندگی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان،1385

49.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.1385

50.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی.1385

51.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.1385

52.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در خانواده. ویژه مدرسان آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان کشور. مرکز تربیت معلم شهید ثانی تهران، 1384.

53.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی و نقش آن در اصلاح رفتار. ویژه کارشناسان فرهنگی و هنری کشور. مرکز تربیت معلم شهید ثانی تهران. 1384

54.    کارگاه آموزشی ارتباط موثر. ویژه کارکنان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه تهران. 1384.

55.    کارگاه آموزشی ارتباط موثر. ویژه کارکنان پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه تهران. 1384.

56.  کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان قزوین. 1384.

57.    کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مدرسان آموزش خانواده استان قزوین. 1384.

58.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران.1384

59.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.1384.

60.    کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت روان. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. 1384.

61.  کارگاه آموزشی بهداشت روانی و فیزیکی خوابگاه‌های دانشجویی. ویژه مسئولین و سرپرستان خوابگاه‌ها. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران.1384.

62.    کارگاه آموزش راهبردهای ارتقای بهداشت روان. ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر، 1384.

63.  کارگاه آموزشی مدل‌ها و راهبردهای پیشگیری از اختلالات رفتاری دانش آموزان. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور. مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. 1384

64.    کارگاه‌های آموزشی مداخلات روانی اجتماعی پس از فاجعه. ویژه روانشناسان و مشاوران. یونیسف 1384.

65.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران.1384

66.    کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان قزوین. 1384.

67.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیر کبیر.1384

68.    کارگاه مهارت‌های فرزند پروری. ویژه والدین. موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع. 1384.

69.    کارگاه مدیریت استرس. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. 1384.

70.    کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد. ویژه دانشجویان. دانشگاه علم و صنعت مجتمع گاجره.1383.

71.    کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان. ویژه مدرسان خانواده استان مازندران. 1383.

72.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیر کبیر.1383.

73.    کارگاه تشخیص و درمان اختلالات روانی دانش آموزان. ویژه مشاوران مدارس ناحیه 2 شهر قزوین. 1383.

74.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران روانشناسان و روان پزشکان بیمارستان روزبه تهران.1383.

75.  کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور. دفتر امور زنان وزارت بهداشت. هتل شیان تهران.1383.

76.    کارگاه آموزشی تربیت مدرس آموزش خانواده: آموزش مهارت‌های زندگی ویژه مدرسان خانواده. مرکز تربیت معلم فردوسی کرج. 1383.

77.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه والدین. موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع. 1383.

78.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر، 1383.

79.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان چهار محال و بختیاری. 1383.

80.    کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس. آموزش و پرورش قزوین. 1383.

81.  کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان سمنان. 1383.

82.  کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان زنجان. 1383.

83.  کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های زندگی. ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان خراسان. 1383.

84.  کارگاه آموزشی تربیت مدرسان آموزش مهارت‌های. زندگی ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد. 1383.

85.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه روانشناسان بیمارستان روان‌پزشکی رازی.1383.

86.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد. ویژه کارشناسان و اعضای تخصصی مراکز مشاوره. 1383

87.    کارگاه آموزشی ارتباط موثر. ویژه کارشناسان خوابگاه‌های دانشجویی. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. 1383.

88.    کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی. ویژه کارشناسان سازمان‌های عضو شورای اجتماعی کشور. وزارت کشور.1383.

89.    کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج و مهارت‌های زندگی. ویژه دانشجویان و کارشناسان مشاوره دانشگاه‌های کشور. دانشگاه تهران، 1383.

90.    کارگاه آموزشی ارتباط موثر ویژه کارشناسان خوابگاه‌های دانشجویی. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. 1383.

91.  کارگاه آموزشی مقابله با بحران‌های روانی اجتماعی. ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر 1382.

92.    کارگاه آموزشی مدیریت بهبود کیفیت خدمات تخصصی در مراکز مشاوره. ویژه کارشناسان مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر 1382.

93.    کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان هرمزگان. 1382.

94.    کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان مازندران. 1382.

95.    کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد در محیط‌های دانشجویی. دانشگاه علمی– کاربردی جهاد کشاورزی 1382.

96.    کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان هرمزگان. 1382.

97.    کارگاه درمان شناختی -رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی. ویژه مشاوران و کارشناسان هسته‌های مشاوره استان مازندران. 1382.

98.  کارگاه آموزشی مقابله با بحران‌های روانی اجتماعی. ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی کشور. آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر 1382.

99.    کارگاه آموزش مهارت‌های عمومی و اجتماعی. ویژه دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات. 1381.

100.کارگاه آموزش مهارت‌های اجتماعی. ویژه دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات. 1381.

101.کارگاه آموزشی روش‌های پیشگیری از کودک آزاری. ویژه کارشناس مسئولان مشاوره کشور. مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام. تهران. 1381

102.کارگاه آموزشی شیوه‌های پاسخ گویی تلفنی به مبتلایان مواد مخدر. ویژه رابطین پیشگیری از سوء مصرف مواد. تهران اردوگاه باهنر. 1380.

103.کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی اجتماعی و فعالیت‌های گروهی. ویژه مدرسان آموزش مهارت‌های فرهنگی و هنری. دفتر برنامه ریزی فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش. تهران اردوگاه باهنر. 1380.

104.کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد. ویژه اعضای تخصصی هسته‌های مشاوره استان هسته‌های مشاوره استان آذربایجان شرقی. تبریز 1380.

 

سوابق اجرایی:

 

 

1.       عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران

2.       عضو انجمن روانشناسی ایران

 

 

3.       عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

4.       عضو کمیته علمی ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 1391

5.       عضو کمیته علمی کنگره سراسری پژوهش در روانشناسی بالینی، 1390

6.       عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 1390.

7.       عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 1388

8.       عضو کمیته علمی سومین کنگره روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران، 1389

 

 

9.       عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم از سال 1388.

10.    عضو کمیته علمی نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوء مصرف مواد 1388.

11.  عضو گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت بدنی و بهداشت. موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی. وزار‌ت آموزش و پرورش. از 1386 تا 1387.

 

12.  عضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در 1383.

 

13.    عضو کمیته تخصصی تدوین راهنمای کتاب درسی روانشناسی سلامت. دفتر تألیف کتب درسی در سال 1384.

 

14.  عضو دبیرخانه پروژه مداخلات روانی – اجتماعی پس از حادثه دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره در سال 1383.

 

15.    مدرس مدعو مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر 1383-1382.

 

16.    مدرس مدعو درس مهارت‌های زندگی در دانشگاه علم و صنعت در سال 1382.

 

17.    روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 1384-1383.

 

18.    روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال 1382.

 

19.    عضو کمیته ارزیابی طرح‌های پژوهشی موسسه داریوش دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی از سال 1385 تا 1387.

20.    پژوهشگر ممتاز وزارت آموزش و پرورش در سال 1381.

21.  کارشناس مسئول بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش. از سال 1376 تا 1386.

22.    عضو کمیته تدوین برنامه آموزش مهارت‌های زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1382.

23.    عضو کمیته مشاوره برنامه ملی آموزش مهارت‌های زندگی شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور در سال 1383.

24.    عضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی دانشگاه تهران در سال 1384.