تلفن: 02188230956 تا 8  - 09109187028  | کانال تلگرام | اینستاگرام

اخبار و رویدادهای جدید
RSS
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگیسعيد اکبري زردخانه

بسمه­تعالی

 

 

 

 

1. مشخصات فردي

نامونامخانوادگی:سعيداکبري زردخانه

تاريختولد:اولفروردين1354

وضعيتتأهل:متأهلوداراييکفرزند

وضعيتشغلی:استاديارسنجش و اندازه‌گیری گروه روانشناسی تربيتی و تحولی

وضعيتنظام‌وظیفه:دارايکارتپايانخدمت

 

2. آدرس:

· محلکار:تهران-بزرگراهچمران-ولنجک-بلواردانشجو-دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهشهيدبهشتی-طبقهسوم-اتاق - 319 تلفن:29905382

تهرانبزرگراهچمرانجلالآلاحمددانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهرانطبقهدوماتاق218. تلفن:88259418

· پستالکترونيک:Akbari76ir@yahoo.com,S_Akbari@sbu.ac.ir, Akbari76ir@gmail.com

 

3. تحصیلات

دوره

شروع

اتمام

محل

رشته

متوسطه

1369

1372

دبیرستان دهخدا- تبریز

ریاضی فیزیک

کارشناسی

1377

1381

دانشگاه تهران

روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد

1382

1385

دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

روان‌شناسی بالینی

دکتری تخصصی

(رتبه ورودی: اول)

1387

1393

دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه‌گیری

دکتری حرفه‌ای

1394

1396

دانشگاه تهران

مدیریت حرفه‌ایکسب‌وکار

 

 

 

 

 

4. سابقه موقعیت‌ها و پست‌های اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقیقات)

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

از

لغایت

عضوهيأتعلمی-استاديار

آموزشیو پژوهشی

دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاه شهيدبهشتی

1394

تاکنون

مسئول کارگروه­های غربالگری و مستندسازی

پژوهشی

دفتر پروژه نظام مراقبت­های اجتماعی دانش­آموزان

1395

تاکنون

راه‌اندازومسئولدفترمشاورهآماروروشپژوهش

آموزشی

دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاه شهيدبهشتی

1394

تاکنون

عضوهيأتعلمیمدعو

آموزشیو پژوهشی

دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهران

1382

1393

پژوهشگر

پژوهشی

دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهران

1378

1393

مشاوررئيسمرکزتوسعهصنعتنفت

پژوهشی

مرکزتوسعهصنعتنفت

1394

تاکنون

مشاوررئيسمرکزسنجشوارزيابیکارکنانشرکتنفت

پژوهشی

مرکزسنجشوارزيابیکارکنانشرکتنفت

1388

تاکنون

مشاوردفترمرکزمشاوره دانشجويانسازمان دانشجويان

پژوهشی

وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري

1384

1394

عضوهيأتعلمیمدعو

آموزشیو پژوهشی

دانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهخوارزمی

1382

1385

 

5. جوایز و افتخارات

1- پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396

 

6. سوابقپژوهشی

1- مجريطرحتدوينالگويوابستهبهفرهنگازدواج‌هایپرخطروساختسامانهشناسايیسريع. تهران: معاونتپيشگيريقوهقضائيه. درحالاجرا.

2- مجريطرحطراحیواستقرارنظامارجاعاورژانسیآسیب‌هایروانی-اجتماعیمدارسکشور. تهران:دبيرخانهطرحائتلافنظاممراقبت‌هایاجتماعیازدانشآموزان(نماد) بامشارکتوزارتآموزش‌وپرورش،قوهقضائيه،سازمانمديريتوبرنامه‌ریزیآموزشی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،کميتهامدادحضرتامامخمينی (ره)،ستاداجرايیفرمانحضرتامامخمينی (ره(،وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکی،نيرويانتظامیوسازمانبهزيستیکلکشور. درحالاجرا.

3- مجريطرحمفهوم‌سازی،شيوعشناسیملیوطراحیبسته‌هایمداخلاتبومیپيشگيريازطلاقعاطفیمطالعهمقدماتی. تهران: معاونتپيشگيريقوهقضائيه. درحالاجرا.

4-مجريطرحاستعداديابیمديريتیدراستخدامی‌هایسال 1397شرکتنفت. تهران: مرکزارزيابیوتوسعهشرکتنفت. درحالاجرا.

5-مجريطرحارزيابیسلامتروانیمتقاضيانطرحانتخابوپرورشحرفهمديرعمومیوطرحانتخابوپرورشفرماندهصحنهحوادثصنعتنفت. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

6- مجريطرحمطالعهمقدماتیساختابزارهاياستانداردبومیارزيابیعواملمحافظتآسیب‌هایروانی-اجتماعیدانشآموزانکشور. تهران: دبيرخانهطرحائتلافنظاممراقبت‌هایاجتماعیازدانشآموزان (نماد) بامشارکتوزارتآموزش‌وپرورش،قوهقضائيه،سازمانمديريتوبرنامه‌ریزیآموزشی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،کميتهامدادحضرتامامخمينی(ره (،ستاداجرايیفرمانحضرتامامخمينی) ره(،وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکی،نيرويانتظامیوسازمانبهزيستیکلکشور. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

7-مجريطرحساختواستانداردسازیمقياسهوشسازمانیوبسته‌هایارتقاءآن. تهران: مرکزتوسعهمديرانوکارکنانوزارتدفاعجمهورياسلامیوزارتدفاع. درحالاجرا.

8- مجريطرحمفهوم‌پردازیمعنابخشیبارويکرداستفادهدرمجموعه‌هایدفاعی. پژوهشکدهدفاعیشناختیصدراوزارتدفاع. خاتمهيافته.

9-همکاراصلیطرحمطالعهتحليلیوتطبيقیریشه‌هایآسیب‌هایاجتماعیدرمناطقشهريوروستايیايران: بارويکردتدوينراهبردهايپيشگيري. تهران: معاونتپژوهشیوزارتکشور. درحالانعقادقرارداد.

10- مجريطرحساختوروايیيابینشانگرترکيبیتحولبنيادينآموزش‌وپرورش. تهران: معاونتپژوهشیدبيرخانهشورايعالیانقلابفرهنگی. درحالاجرا.

11- مجريطرحارزيابیشایستگی‌هایرفتاري،سلامتروان،آشنايیبامقرراتومهارتزبانفارسیروسايدفاترصنعتنفت. مرکزتوسعهمديريتوزارتنفت. خاتمهيافته.

12- مجريطرحطراحیواستانداردسازیابزارهايشناختیتفکرانتقاديهالپرن،تفکرقياسیوبرجلندندربينمديرانشرکتنفت. تهران: مرکزارزيابیوتوسعهشرکتنفت. خاتمهيافته.

13- مجريطرحمطالعهمقدماتیساختابزارهاياستانداردبومیارزيابیآسیب‌هایروانی-اجتماعیدانشآموزانکشور. تهران: دبيرخانهطرحائتلافنظاممراقبت‌هایاجتماعیازدانشآموزان(نماد (بامشارکتوزارتآموزش‌وپرورش،قوهقضائيه،سازمانمديريتوبرنامه‌ریزیآموزشی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،کميتهامدادحضرتامامخمينی(ره (،ستاداجرايیفرمانحضرتامامخمينی) ره(،وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکی،نيرويانتظامیوسازمانبهزيستیکلکشور. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

14- همکاراصلیطرحپژوهشیطراحیمدلعواملمؤثربردينداريدانشجويانبراساسمؤلفه‌هایروانی،تربيتیواجتماعیوتدوينبرنامۀارتقايآن. تهران: دانشگاهتهرانباهمکاريوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريوپژوهشکدهعلومانسانیکشور: درحالاجرا.

15-مجريطرحمفهوم‌پردازیهوشهيجانیباجهت‌گیریکنترلآندرشرايطنبرد. تهران: پژوهشکدهدفاعیشناختیصدرا. خاتمهيافته.

16- مجريطرحآموزشوبالندهسازيروان‌شناختیکارکنانبانکشهرمبتنیبرمهارت‌آموزیدرشیوه‌هایزندگیومداخلاتروان‌شناختی. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

17- مجريطرحطراحیواجرايآزمونمهارتفارسیونوشتاريکارکنانشرکتنفت. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

18- مجريطرحتهيهواستانداردسازینسخهچهارممقياسهوشیوکسلردرجمعيتکودکانپيش-دبستانیودانش‌آموزاندوزبانهآذري-فارس. تهران: صندوقحمايتازپژوهشگرانوفناوران رياستجمهوري. درحالاجرا.

19- مجريطرحطراحیآزمونوسنجشتوانمنديذهنی،سلامتروان‌شناختیوشایستگی‌هایفرديکارکنانشرکتنفت. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

20- مجريطرحارائهخدماتبرگزاريآزمونروان‌شناختیوتوانمندی‌هایذهنیومصاحبهتخصصیوروان‌شناختیشرکتپتروشيمیاروند. موسسهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهران. خاتمهيافته.

21- همکارومشاورطرحوضعيتموجودومطلوبکاربردآموزشفعالدردانشگاه: موردرشته‌هایعلومانسانیدانشگاهتهران. تهران: صندوقحمايتازپژوهشگرانوفناورانکشور،معاونتعلمیوفناوريرياستجمهوري. خاتمه.

22- مجريطرحبرنامه‌ریزیواجرايمصاحبه‌هایروان‌شناختیکارکنانصنعتنفتجهتورودبهطرحانتخابضربتیوتوسعهمديرانبراساسالگويمصاحبهSWAP. تهران: معاونتپژوهشیدانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

23- مجريطرحاثربخشیآموزشمهارت‌هایزندگیويژهبزرگسالانشاغلدرمحیط‌هایکارياستانتهران. تهران: معاونتپيشگيريازآسیب‌هایاجتماعیبهزيستیاستانتهران. خاتمهيافته.

24- مجريطرحساختنرم‌افزارتفسيرنتايجهوشوکسلر-نسخهچهارم. تهران: مرکزخدماتروان‌شناختیفهم. خاتمهيافته.

25- مجريطرحاستانداردسازیفرمتصويريآزمونخلاقيتتورنسبرايجمعيتمديرانوکارشناسانشرکتنفت. تهران: مرکزتوسعهوتحولمديرانشرکتنفت. خاتمهيافته.

26- همکارطرحپژوهشیمقايسهانعطاف‌ناپذیریشناختیوسبک‌هایحلمسئلهدردانشجويانانديشناکوغيرانديشناک. جهاددانشگاهیدانشگاهتربیت‌معلم. خاتمهيافته.

27-مجريطرحساختواستانداردسازیمقياسملیمهارت‌هایزندگیدانشجويان. تهران: دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري. خاتمهيافته.

28- همکارطرحپژوهشیطراحیواجرايبرنامه‌هایجامعتعاملیروان‌شناختی،تربيتیواجتماعیبراياعتلايباورهاورفتارهايدينیدانشجويان. دانشگاهتهرانباهمکاريمعاونتفرهنگیوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريکشور. خاتمهيافته.

29- مجريطرحشيوعشناسیاختلالاترفتاريدردانشآموزانشرکت‌کنندهدراردوهاياوقاتفراغتسال1390کميتهامدادکشور. تهران: ادارهکلامورتربيتیوجوانانمعاونتامورفرهنگیکميتهامدادکشور. خاتمهيافته.

30- مجريطرحاستانداردسازیپرسشنامهپنجبعديشخصيت(5DPT). تهران: دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلوم،فنون،تحقيقاتوفناوري. خاتمهيافته.

31-مجريطرحاستانداردسازیمقياسابعادعلائموسواسفکري-عملی (DOCS) درجمعيتدانشجوئی. تهران: دانشگاهتهران. خاتمهيافته.

32-همکارطرحپژوهشیساختواستانداردسازیمقياسملیمثبتنگريدربيندانشجويان. دانشگاهتهران. خاتمهيافته.

33- مجريطرحویژگی‌هایسلامتروانوخودپندارهنوجوانانشرکت‌کنندهدراردوهايدانش‌آموزیکميتهامدادحضرتامامخمينی(ره) سال1389. تهران: ادارهکلامورتربيتیوجوانانمعاونتامورفرهنگیکميتهامدادکشور. خاتمهيافته.

34-مجريطرحبررسیشایستگی‌هایشغلیوغربالگريسلامتروانیمتقاضياناستخدامبانکشهر. تهران: معاونتمنابعنيرويانسانیبانکشهر. خاتمهيافته.

35-همکارطرحساختمقياسبین‌المللیدينداري: رويکردبينفرهنگی. تهران: دانشگاهتهران،وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري،وزارتارشاداسلامیوسازمانتبليغاتاسلامی. خاتمهيافته.

36- همکارطرحآماده‌سازیمقياسملیدينداريوارزيابیديندارياقشارمختلفايران. تهران: وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري،وزارتارشاداسلامیوسازمانتبليغاتاسلامی. خاتمهيافته.

37- مجريطرحساختواستانداردسازیمقياسسلامتروانیدانشجويان. تهران: وزارتعلوم،فنون،تحقيقاتوفناوري. خاتمهيافته.

38- همکاراصلیطرحاستانداردسازيمقياسخودگويیدربيندانشجوياندانشگاه‌هایتهران. تهران:دانشگاهتهران. خاتمه یافته.

39-همکاراصلیطرحبررسینظام‌دارپژوهش‌هایسلامترواندانشجويان. دفترمرکزيمشاورهوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريکشور. خاتمهيافته.

40- مجريطرحبررسیسلامترواندانشجويانوروديسال87-88دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلوم. تهران: وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري. خاتمهيافته.

41-مجريطرحبررسیرابطهدينداريبابهزيستیروانیوهويتملیوروان‌شناختیدانشجويانشاهدوغيرشاهددانشگاه‌هایدولتیتهران. سازمانشاهدوايثارگراناستانتهران،خاتمهيافته.

42-مجريطرحشيوعشناسیمصرفموادمخدردربيندانشجويانوروديسالتحصيلی86-1385دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري. دفترمرکزيمشاورهوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريکشور. خاتمهيافته.

43-مجريطرحبررسیسلامترواندانشجويانوروديسال86-87دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلوم. تهران: وزارتعلومفنون،تحقيقاتوفناوري. خاتمهيافته.

44- همکاراصلیطرحبررسیرابطهمؤلفه‌هایدينداريوسلامترواندربيندانشجويانشاهدوغيرشاهددانشگاهتهران. دانشگاهشاهد،خاتمهيافته.

45-همکاراصلیطرحپژوهشیرواندرمانگريوتوان‌بخشیزندانيانوبررسیاثربخشیآندرزندانرجايیشهرکرج. مرکزپژوهش‌هایسازمانزندان‌هایاستانتهران. خاتمهيافته.

46-همکاراصلیطرحپژوهشیرابطهرفتارهايبهنجارونابهنجارنوجوانان 15 تا 18 سالهتهرانیباوضعيتروانی،اجتماعی،اقتصادي،اخلاقوخانوادگیآنان. دانشگاهتربیت‌معلم،خاتمهيافته.

47-همکاراصلیطرحپژوهشیساختوهنجاریابیمقياستشخيصنارساخوانی(نما) درايران. مرکزپژوهشسازمانآموزش‌وپرورشاستانتهران. خاتمهيافته.

48-همکاراصلیطرحپژوهشیاستانداردسازیوهنجاريابیسياههابرازخشمصفت-حالتتجدیدنظرشدهاسپيلبرگر(STAXI -2) دربيندانشجوياندانشگاهتهران. دانشگاهتهران. خاتمهيافته.

49- مجريطرحپژوهشیبررسیوضعيتاستيگمادرميانزنانومرداننابارور. پژوهشکدهابن‌سینادانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

50-همکاراصلیطرحشناسایینقاطآلودهشهرتهران. جهاددانشگاهیدانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهران. خاتمهيافته.

51-همکارطرحبانکاطلاعاتیناباروري. پژوهشکدهابن‌سینادانشگاهشهيدبهشتی. خاتمهيافته.

52- همکارطرحمقايسهحافظهافرادیک‌زبانهودوزبانه. دانشگاهتهران. خاتمهيافته.

53- همکارطرحبررسیپایان‌نامه‌هایروانشناسیدانشگاه‌هایتهران. موسسهروانشناسیدانشگاهتهران. خاتمهيافته.

 

7. سوابقتأليفوترجمه

1- دستورالعملاجرا،نمره‌گذاریوتفسيرمقياسملیسلامتروانیدانشجويان(IMHS)(سعيداکبريزردخانه،حميدپورشريفی،حميديعقوبی. باهمکاري: حميدپيروي،حميدحسن‌آبادی،ناصرصبحیقراملکیوحسنحميدپور،1392). دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

2- دفترچهثبتجلساتمشاورهوراهنمايمصاحبهاوليهوثبتشرحجلساتبههمراهجدولکدگذاري(حسنحميدپور،حميديعقوبی،حميدپيروي،حميدپورشريفی،سعيداکبريزردخانه،حميدرضاحسن‌آبادیوناصرصبحیقراملکی،1391).دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

3- مجموعهمقالاتمنتخب30کنگرهاستانیپيشگيرياوليهازاعتيادسال1389(سعيداکبريزردخانه،حميدصرامی،حميديعقوبیوحميدپيروي،1390).ادارهکلفرهنگیوپيشگيريستادمبارزهباموادمخدرباهمکاريمرکزمشاورهدانشگاهتهران.

4- گزارشنهايیبررسیوضعيتسلامتروانیدانشجويانوروديسال87-1386 دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلومتحقيقاتوفناوري(فرامرزسهرابی،صديقهترقیجاهوسعيداکبريزردخانه،1389). دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

5- گزارشنهايیبررسیوضعيتسلامتروانیدانشجويانوروديسال 88-1387دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلومتحقيقاتوفناوري(حميديعقوبی،سعيداکبريزردخانهومعصومهوقار،1389). دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

6- گزارشنهايیبررسیوضعيتسلامتروانیدانشجويانوروديسال89-1388دانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلومتحقيقاتوفناوري(حميديعقوبی،سعيداکبريزردخانهومعصومهوقار،1390).دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

7- شيوعشناسیمصرفمواددربيندانشجوياندانشگاه‌ها(فرامرزسهرابی،سعيداکبريزردخانه،صديقهترقیجاه،حميدپورشريفی،فرهادطارميان،حميديعقوبی،حميدپيروي،معصومهوقارانزابیوباهمکاريجعفربوالهري،فريدونبکرانی،عباسرحمتی،ابوالفضلغفاري،مهوشمرتضايیمقدم،جهانگيرکرمی،خدادمؤمنی،حميدرضافلسفینژاد،1389). دفترمشاورهوسلامتسازماندانشجويانوزارتعلومتحقيقاتوفناوري.

8- آزمونخواندنونارساخوانینما(رضاکرمینوري،عليرضامراديوسعيداکبريزردخانه،1388، آموزش‌وپرورشاستانتهران(.

10- همکاريدرتأليفکتابارزيابیوآزمونگريروان‌شناختی(تأليفدکترخداياريفرد،اکرمپرند،1388،دانشگاهتهران(.

11- ويرايشعلمیوادبیکتاباسترسوراه‌هایمقابلهباآن(تأليفمحمدخداياريفردواکرمپرند، 1386،چاپدانشگاهتهران).

12-همکاريدرتدوينجزوهدرسیبهداشتروانی.دوره‌هایپودمانیدانشگاهجامععلمی-کاربردی(1384)

13- همکاريدرتأليفوگردآوريکتابروانشناسیبالينی.تأليفدکترهوشنگمهرياروحميدپورشريفیانتشاراتسنجشتکميلی،1383).

 

8. فعالیت‌هایآموزشی

1.       عضو هیات علمی آموزشی و مدرسدروسآمارتوصيفی، آماراستنباطی (مقدماتی و پیشرفته)،روان‌سنجی (مقدماتی و پیشرفته)، سنجش­و­اندازه­گیری، روش پژوهش (مقدماتی و پیشرفته)دردانشکده روان­شناسی و علوم تربیتیدانشگاه شهید بهشتی(ازسال 1393 تاکنون)

2.       تدريسدروسآزمون‌هایروانی،روانشناسیمرضی،آمارتوصيفیواستنباطی،روان‌سنجی،آزمون‌هایروانی،بهداشتروانیوروانشناسیرشددرگروهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاه‌هایتهران(ازسال 1380 تا(1393،علامهطباطبايی(ازسال 1387 تا1388)وتربیت‌معلم(ازسال 1381 تا(1383.

3.       تدريسدرسمهارت‌هایزندگیدانشکدهپزشکیدانشگاهعلومپزشکیايران.

4.       تدريسدروسکنکورکارشناسیارشدرشته‌هایروانشناسی،علومتربيتی،علومارتباطاتدرجهاددانشگاهیدانشگاهتهران(ازسال 1380 تا(1382

5.       تدريسدروستقويتیدفترشاهدوايثارگراندانشکدهروانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهرانبهمدتبيشاز 15 ترم(ازسال 1378 تا(1383

 

9. فعالیت‌هایبالينی

1- انجامفعالیت‌هایارزيابیبالينیدرکلينيکاستادروزبه (1389- تاکنون).

2- انجامفعالیت‌هایدرمانیوارزيابیدرکلينيکدانشگاهتهران (1384-تاکنون).

3- کارورزيبالينیدرحدود 400 ساعتدربيمارستانرازي(امین‌آبادسابق(وکلينيکصبايشهرستانتهران.

 

10. علاقه‌مندی‌ها

سنجشواندازه‌گیریدرروانشناسیبالينیومشاوره،آزمون‌سازی،ارزيابیروان‌شناختی،آزمونگري،ارزيابیکارکنان(استخدامی،

جايابیوارتقايی(.

 


11. مقالات

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه

1.

دوزبانگیوتوانش­هايشناختی

روانشناسیسايبردانشگاهتبريز (1380)

2.

ساختارپذيريعصبی ((Neuroplasticity

روانشناسیسايبردانشگاهتبريز (1381)

3.

روانشناسیشناختی (ازانقلابتاتکامل 1 و2) (ترجمه(

روانشناسیسايبردانشگاهتبريز (1382)

4.

بررسیوضعيتاستيگمادربينزنانومردانناباروردرايران

باروريوناباروري (1384)

5.

رابطههوشهيجانیومکانیزم‌هایدفاعیبااعتياد

روانشناسانايرانی (1387)

6.

رابطهنگرشمذهبیبارضايتمنديزناشويیدردانشجويانمتأهل

خانوادهپژوهی (1386)

7.

تأثيرمداخلهشناختی-رفتاريگروهی-فرديوفرديبروضعيتسلامتروان‌شناختیزندانيانمرد

علومرفتاري (1388)

8.

روان درمانگريوتوان‌بخشیزندانيانوبررسیاثربخشیآندرزندانرجايی شهرکرج

روانشناسیمعاصر (1388)

9.

مقايسهنگرشدينیدردانشجويانمستعدوغيرمستعدسوءمصرفمواد

پژوهشدرسلامتروان‌شناختی (1386)

10.

رابطهدينداريوخودکنترلیپايينبااستعدادسوءمصرفمواددردانشجويان

رفاهاجتماعی (1388)

11.

بررسیتحولسيالیواژگانکلامیومقوله‌ایدرکودکانفارسزبان

نوآوری‌هایآموزشی (1387)

12.

بررسیتحولسيالیواژگانکلامیومقوله‌ایدرکودکان دوزبانه ترک-فارسوکرد-فارس

تازه‌هایعلومشناختی (1387)

13.

مقايسهواژگانفارسیدانش آموزاندبستانیباواژگاناستفاده‌شدهدر کتاب‌هایدرسیوغيردرسی

مجموعهمقالاتنکوداشتاستاددکترافروز (1387)

14.

اثربخشیآموزشپس‌خوراندعصبیبرسلامتروانبيمارانوابستهبهموادافيونی

پژوهشدرسلامتروان‌شناختی (1387)

15.

رابطهخودکشیباویژگی‌هایشخصيتیورويدادهايزندگی

علومرفتاري (1388)

16.

شيوعشناسیمصرفمواددردانشجوياندانشگاه‌هایدولتیدرسالتحصيلی 86 1385

رفاهاجتماعی (1388)

17.

ابزارهاي ارزيابي و تشخيص اختلالات‌ اضطرابي در کودکانو نوجوانان

دانشکده پزشکي ارتش (1387)

18.

رابطه پايگاه هويت و روابط ولي- فرزندي در زنان معتاد

خانواده‌پژوهی (1388)

19.

اثربخشیخانواده‌درمانیساختاريدربهبودکودکانمبتلابهاختلالنافرمانیلجبازي

زنانوخانواده((1388

20.

بررسیویژگی‌هایروان‌سنجیوهنجاريابیسياههابرازخشمصفت -حالت 2 اسپيلبرگردردانشجويان

توان‌بخشی((1388

21.

اثربخشیروان­درمانیشناختی -رفتاريگروهیوفرديمبتنیبرآموزه‌هایدينیبرزندانياندرزندانرجايیشهر

پژوهشدرسلامتروان‌شناختی(1388)

22.

تهيهوآماده‌سازیمقياسدينداريدانش‌آموزی

اندیشه‌هاینوينتربيتی((1388

23.

اقداماتوچالش‌هایساختمقياسملیسلامتروانیدانشجويان

پنجمينسمينارسلامتروانیدانشجويان(1389)

24.

بررسیتأثيرساختارخانوادهوحمايتاجتماعیدرخودکشیدانشجويان

خانوادهپژوهی(1388)

25.

اثربخشیآموزشگروهیمديريتخشمبارويکردشناختی -رفتاريبرکنترلخشمدرمادرانکم‌توانذهنی

علومروان‌شناختی(1389)

26.

الگويرابطهدينداريوسلامترواندانشجويان: تفاوت‌هایجنسيتی

فرهنگمشاوره(1389)

27.

اثربخشیگروه‌درمانیکنترلتکانهبرتکانشگري،ولعمصرفوشدتاعتياددرمعتادانمصرف‌کنندهکراک

اعتيادپژوهی((1388

28.

مقايسهاثربخشیدرمانشناختی-رفتاريانفراديوگروهیدرکاهشنشانه‌هایروان‌شناختیزندانيان

روانشناسیوعلومتربيتیدانشگاهتهران((1389

29.

اثربخشیآموزشمديريتخشمبرابرازومهارخشموالدين

روانشناسیتحولی: روانشناسانايرانی((1389

30.

عواملمرتبطباسلامتروانیدردانشجويانوروديجديددانشگاه‌هایوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري

سلامتروان((1389

31.

رابطهخودکارآمديباهوشهيجانیوحمايتاجتماعیادراک‌شدهدردانشجوياندانشگاهتهران

افقدانشدانشگاهعلومپزشکیگناباد(1389)

32.

تأثيرآموزشروشتربيتیمبتنیبرحلمسئلهبرروشفرزندپروريورفتارهايخشمگينانهوالدين

چهارمينکنگرهملیآسیب‌شناسیخانواده(1389)

33.

بررسیرابطهویژگی‌هایجمعيتشناختیومصرفمواددردانشجويان دانشگاه‌هایدولتی

مطالعاتروانشناسیتربيتی((1390

34.

عواملخطرزاومحافظت‌کنندهمصرفمواددربيندانشجويانتحتپوششوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1390)

35.

ویژگی‌هایروان‌سنجیمقياسخودگويیبرايجمعيتدانشجويیايرانی

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1390)

36.

مدلسنجشدينداريوساختمقياسآندرسطحملی

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1390)

37.

هوشهيجانیوسازگاريدردانشجويان

سلامتروان((139

38.

پيشگيرياوليهازسوءمصرفمواددرمحیط‌هایدانشجويی

مجموعهمقالاتمنتخب 30 کنگرهاستانیپيشگيرياوليهازاعتياد((1390

39.

رابطهنگهداريانواعحيواناتخانگیباویژگی‌هایشخصيتیوسلامتروانیصاحبانحيوانات

دامپزشکیدانشگاهتهران((1390

40.

اثربخشیآموزشحلمسئلهبهوالدينبرشیوه‌هایتعاملیوارتباطیآن‌هابافرزندان

علومتربيتیوروانشناسیدانشگاهسيستانوبلوچستان((1390

41.

تفاوت‌هایجنسيتیدرابعادهويتدانشجويان

فرهنگمشاوره((1390

42.

تأثيرمداخلاتشناختی-رفتاريبرکنترلخشمدانشآموزاندبيرستانی

روانشناسیبالينیوشخصيت((1393

43.

رفتارهايپرخطروعواملمرتبطباآندردانشجوياندانشگاه‌هایتحتپوششوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوري

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1393)

44.

الگويپنجعاملیشخصيتورجحانشغلیدردانشجويان

سلامتروان(1390)

45.

اثربخشیآموزشحلمسئله،مديريتخشمبرسبک‌هایتربيتی،پرخاشگريوشادکامیمربيانپیش‌دبستانی

مطالعاتبالينیدانشگاهعلامهطباطبايی (1391)

46.

ویژگی‌هایروان‌سنجیمقياسملیسلامتروانیدانشجويان

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1391)

47.

اثربخشیآموزشکنترلخشمبرميزانپرخاشگريوتوانايیهيجانیوالدين

علومروان‌شناختی (1391)

48.

وضعيتنگرشسياسیاجتماعیوسازگارياجتماعیفرزندانجانبازان

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1391)

49.

اثربخشیمداخلاتشناختی- رفتاريانفراديوگروهیبرسلامتروانیونشانگانروان‌شناختیزندانيانزن

مشاورهکاربردي(1391)

50.

تأثيرآموزشروشتربيتیمبتنیبرحلمسئلهبرروشفرزندپروريورفتارهايخشمگينانهوالدين

روش‌هاومدل‌هایروان‌شناختی((1390

51.

مثبت نگری: تلاشیبرايتدوينالگويايرانیاسلامی

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1391)

52.

رابطهسبک‌هایهويتوبهزيستیروان‌شناختی

فصلنامهپژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1392)

53.

مقايسهطرح‌واره‌هایناسازگاراوليهدرمجرمانجنسیوافرادعادي

دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردي (1391)

54.

اثربخشیآموزشمديريتخشموحلمسئلهبرسلامتروانوسبک‌هایتربيتیمربيانپیش‌دبستانی

روانشناسیمدرسه((1392

55.

بررسیوضعيتگرايشبهنمازخواندندربيندانشجويانبرحسبمتغيرهايجمعيتشناختی

فرهنگدردانشگاهاسلامی(1392)

56.

استاندارسازيآزمونپنجبعديشخصيت: ابزاريبرايارزيابیآسیب‌هایروان‌شناختیدرجمعيتدانشجويی

روان‌پزشکیوروانشناسیبالينی(1394)

57.

مقياسابعاديعلائموسواسبی‌اختیاری: انطباق سازينسخةفارسی ((DOCS- F

علومرفتاري((1392

58.

مقايسهاثربخشیداروهايريسپريدونوفلوکستيندرترکيبباگروه-درمانیکنترلتکانهبربهبودتکانشگريولغزشمعتادانکراکهروئينتحتدرماننگهداريبامتادون

اعتيادپژوهشی((1392

59.

ساختسامانهتشخيصکودکاندرخودمانده 2 تا 6 سال: توليدگويههاوارزيابیکفایت‌هایآن‌ها

روانشناسی(1393)

60.

اثربخشیآموزشمهارت‌هایروانی- اجتماعیرانندگانبرپرخاشگريوخشمآنان

طبانتظامی(1393)

61.

اثربخشیپروتکلپيشگيريازخودکشیدانشجويانموسومبهطرحشورزندگی

هفتمينسميناربهداشتروانیدانشجويان(1393)

62.

بررسیانتظاراتمتقابلدانشجويانودانشگاهوميزاندستيابیبهآن

هفتمينسميناربهداشتروانی دانشجويان(1393)

63.

توليدوبررسیکفايتآیتم‌هایمقياسملیمهارت‌هایزندگیدانشجويانبراساسالگويسازمانجهانیبهداشت

هفتمينسميناربهداشتروانیدانشجويان(1393)

64.

نسخهمقدماتیمقياسملیمهارت‌هایزندگیبرايجمعيتدانشجويی: تحليلآيتم،ساختارعاملیاکتشافیوضرايباعتبار

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی (1393)

65.

اثربخشیآموزشمهارتحلمسئلهبراسترسوشيوهفرزندپروريوالدين

دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردي((1393

66.

تأثيرآموزشمديريتخشموروشحلمسئلهبرشیوه‌هایتربيتی،کنترلخشمواضطرابمربيانپیش‌دبستانی

روانشناسیبالينیومشاورهدانشگاهفردوسیمشهد ((1392

67.

اثربخشیآموزشروشحلمسئلهبرروابطخانوادگیوشغلیکارمندان

روانشناسیتحليلیشناختی(1393)

68.

ساختواستانداردسازيمقياسعواملخطرومحافظت‌کنندهسلامت

علومرفتاري((1394

69.

استانداردسازيمقياسملیمهارت‌هایزندگیدرجمعيتدانشجويی

روانشناسی(1395)

70.

اثربخشیبستهآموزشیمهارت‌هایروانی- اجتماعیرانندگانبرمديريتهيجانیوبهزيستیروان‌شناختیآنان

علومرفتاري(1394)

71.

مقياسمثبتنگريايرانيان: ساختواستانداردسازي

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1393)

72.

آموزشروشحلمسئلهبهمادرانواثربخشیآنبرحلمشکلاتخانوادگیوروشفرزندپروريآنان

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1393)

73.

ساختمقياسبین‌المللیدينداري: بارويکردمقايسةبينفرهنگی

روانشناسی (1395)

74.

تأثيرآموزشبرنامهتحولنوجوانبهوالدينبرارتباطوالد-فرزندو کارکردخانوادگی

تحولروان‌شناختیکودک((1394

75.

اثربخشیکارگاهکودکانديشمندبرشیوه‌هایفرزندپروريمادرانو مشکلاترفتاريکودکانپیش‌دبستانی

تحولروان‌شناختیکودک(1394)

76.

اثربخشیآموزشمهارت‌هایروانیاجتماعی - رانندگانبرپرخاشگريوخشمآنان

روش‌هاومدل‌هایروان‌شناختی ((1394

77.

تأثيرآموزشمهارت‌هایروانیاجتماعیبرمديريتاسترسروان‌شناختیوشغلیرانندگاناتوبوس

پژوهش‌هایکاربرديروان‌شناختی(1395)

78.

اثربخشیبستهآموزشیمهارت‌هایروانی-اجتماعیرانندگانبرسلامتروانآنان

راهور(1394)

79.

لزومسنجشوگزارششاخص‌هایاندازهاثردرپژوهش‌هایروان‌شناختی

رويش((1395

80.

اثربخشیبستهآموزشیمهارت‌هایروانی- اجتماعیرانندگانبررضايتشغلیوفرسودگیشغلی

پژوهشدرسلامتروان‌شناختی((1394

81.

تاثيرآموزشمهارت‌هایروانی-اجتماعیبرتوانایی‌هایهيجانیرانندگاناتوبوس‌هایدرون‌شهری

علومروان‌شناختی (1395)

82.

اثربخشیآموزشحلمسئلهبهمادرانبرفرآيندهايخانوادگیوشیوه‌هایفرزندپروريآن‌ها

سلامتروانیکودک ((1395

83.

ساختفرمکوتاهمقياسسنجشدينداريبرايجامعهدانشجويی

روانشناسیودين((1395

84.

پیش‌بینیپذيرشاعتياددانشجويانبراساساحساساتخودکارآمديوحمايتاجتماعیآنان

دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردي((1395

85.

اثربخشیبرنامه‌یتعاملیمهارت‌هایزندگیمبتنیبرآموزه‌هایدينیبردينداريدانشجويان: مطالعةمقدماتی

روانشناسیاسلامی(1395)

86.

شیوه‌هایمواجههباتعارضدربينوالديندانشآموزاندارايرفتاربهنجارونابهنجارروان‌شناختی

پژوهش‌هایتربيتی ((1395

87.

آموزشبرنامهتربيتکودکانديشمندبهمادرانوتأثيرآنبرخشمورابطهبافرزندان

آسیب‌شناسی،مشاورهوغنی‌سازیخانواده(1395)

88.

اختلالروانیوعواقبرفتاريناشیازآندربينسربازانوظيفهزندان‌هایکشور

ابن‌سینا((1395

89.

پیش‌بینیگرايشبهوسواسفکريبراساسنيمرخشناختی(حافظهکاريوکوتاه‌مدت،کارکردهاياجرايی(

روان­شناسیشناختی((1396

90.

کاربردبرنامه‌هاینوينفرزندپروريدرفرايندارتباطدرخانواده

سلامتروانیکودک((1396

91.

اثربخشیآموزشمديريتخشممبتنیبررويکردشناختیرفتاريبرپرخاشگريوسلامتروانیوالدين

پژوهش‌هایروان‌شناختی (1396)

92.

تنظيمهيجاندرکودکانبااختلاليادگيريوکودکانعادي

پژوهشدريادگيريآموزشگاهیومجازي((1395

93.

مرامنامهاخلاقیدرعلوم: چيستی،چرايیوروشتهيه

اخلاقدرعلموفناوري((1396

94.

نسخهگزارشوالدينمقياسسلامتروان‌شناختیکودکان: مطالعهمقدماتیساختوبررسیویژگی‌هایروان‌سنجی

سلامتروانیکودک((1396

95.

ارتقاء ایستادگی و رواندرستی رانندگان اتوبوس: مطالعه اثربخشی مقدماتی

علوم روان­شناختی (1396)

96.

مفهوم‌سازیمعنابخشیوملاحظاتکاربرديآندرروانشناسیصنعتیوسازمانی

رويش((1397

97.

بررسی ویژگی­های روان­سنجی نسخه فارسی آزمون نقایص شناختی برای افراد بهنجار: یک مطالعه مقدماتی

مجلهروان‌شناسی شناختی (1396(

98.

اثربخشی بسته آموزشی روان­شناختی رانندگان بر رفتارهای دوستانه و احساس خصومت رانندگان اتوبوس­های درون­شهری

راهور (1397)

99.

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر احساس خصومت و سلامت روان­شناختی والدین

دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی (1397)

100.

ویژگی­هایروان‌سنجینسخهدومگزارشوالدین مقیاسسلامت روان‌شناختیبرای دانش­آموزان متوسطه یکم

روانشناسیمدرسه (تحتداوري(

101.

نسخه مقدماتی گزارش معلم مقیاس سلامت روان‌شناختی دانش­آموزان دوره متوسطه یکم: ساخت و ارزیابی روان‌سنجی

روانشناسی تربیتی(زيرچاپ(

102.

ساخت و ارزیابی ویژگی‌هایروان‌سنجیمقیاس مقدمانیسلامتروان‌شناختیکودکان- نسخه گزارشمعلمان

سلامتروانیکودک (1397)

103.

ساختوبررسیرواییو اعتبار مقیاس مقدماتیخودگزارشیمشکلات سلامتروان­شناختیدانش­آموزانمتوسطهدومکشور

 

104.

ویژگی­های روان‌سنجی نسخه الکترونیکی ابزار سلامت روان­شناختیدانش­آموزان دوره متوسطه یکم: فرم گزارش معلم و والدین

روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی (1397(

105.

نسخۀ الکترونیکی خودگزارشی سلامت روان­شناختی دانش­آموزان دورۀ متوسطه: ارائۀ شواهد مقدماتی قابلیت اعتماد و درستی

علوم روان­شناختی (زیرچاپ)

106.

ویژگی­های روان‌سنجی نسخه آنلاینگزارش معلممقیاس ملی سلامت روان‌شناختی دانش­آموزان دوره متوسطه دوم: تحلیل آیتم و ساختار درونی

پژوهش­های روان­شناختی (تحت داوری)

107.

اثربخشی برنامه مداخله­ای روابط والد- فرزندی بر تعاملات بین­نسلی خانوادگی

علوم روان­شناختی (1397)

108.

تغییرات تحولی در ظرفیت و مولفه­های حافظه کاری براساس مدل بدلی

روان­شناسی شناختی (1397)

109.

اثربخشیآموزشمهارت‌هایمديريتخشمبررضايتزناشويیوشادکامیزوجين

روانشناسیمثبت (تحتداوري(

110.

اثربخشیمداخلهکنترلخشمبرمديريتخشمبرکنترلخشموالدينی

مجلهخانواده پژوهی(تحتداوري(

111.

اثربخشیبرنامهمداخله‌ایبهبودروابطوالدينونوجوانان

پژوهشنامهمبانیتعليموتربيت(تحتداوري(

 

 

Num

Title of Aticle

Resource

112.

Development and Psychometric Evaluation of the Nemad Electronic Mental-Health Assessment Devices for Children (NEMAD-C): Parent and Teacher Reports

Psychoeducation (Under Review)

113.

Nemad Electronic Mental Health Assessment Devices for Early Adolescents (NEMAD- EA): Self, Parent and Teacher Forms

Child Mental Health (Under Review)

114.

Self, Parent and Teacher Report Forms of Nemad Electronic Mental Health Assessment Devices for Late Adolescents (NEMAD- LA)

Manuscript

115.

Abrahamic Religiosity Scale (ARS): Development and initial validation

Mental Health, Cultural & Religion (2018)

116.

Development and Validation of Coping Stress for Iranian Student Population

Clinical Psychology Studies (2018)

117.

Psychometric properties of the Persian version of Dimensional Obsessive-Compulsive Scale

International Journal of Psychological Research (Submitted)

118.

Persian Version of 5-Dimensional Personality Test: Adaptation and Standardization

Psychological Studies (2018)

119.

Effect of Play-based Therapy on Metacognitive and Behavioral Aspects of Executive Function: A Randomized, Controlled, Clinical Trial on the Students With Learning Disabilities

Basic and Clinical Neuroscience (2017)

120.

A Web-Based Database for Drawings of Gods: When the Digitals Go Multicultural

Archive for the Psychology of Religion (2016)

121.

Toward Developing a Conceptual Framework to explain Positive Thinking Based on Islamic View

International Journal of Psychotherapy, Counseling & Psychiatry: Theories, Research & Clinical Practice (2016)

122.

Positive Psychology from Islamic Perspective

International Journal of Behavioral Sciences (2016)

123.

Reliability and factor structure of brief emergency department patient satisfaction scale

Emergency Care Journal (2015)

124.

Effectiveness of an Intervention Program to Improve Parent- Adolescent Relationships

Social and Behavioral Sciences (2015(

125.

Cross-Cultural Adaptation of the Physical Appearance Comparison Scale- Revised in Iran

International Journal of Body, Mind and Culture (2015)

126.

The Factor Structure and Psychometric Properties of the Persian Version of Body Appreciation Scale

American Journal of Applied Psychology (2015)

127.

Investigating The Efficacy of Parent Management Training in Reducing Children’s Feeding Problems

Research and Health (2014)

128.

The Psychometric Properties of Self-Talk Scaleamong Iranian University Students

Psychology (2014)

129.

Development and Validation of the Preliminary Version of Brief Inpatient Satisfaction Scale (BISS)

International Journal of Hospital Research (2013)

130.

Designing an expert system to screen for autism: Investigating psychometric properties

Information Technology & Computer Science (2013)

131.

Developing Autism Screening Expert System (ASES)

Information Technology & Computer Science (2013)

132.

Psychometric Properties of Farsi version of the Spielbrger,s State- Trait Anger Expression Inventory- 2 (FSTAXI- 2)

Social and Behavioral Sciences (2013)

133.

Relation between religiosity, Self-control and Substance abuse among Iranian collage students

Social and Behavioral Sciences (2013)

134.

Relationship between Religious attitude andMaritalSatisfaction among married students

Social and Behavioral Sciences (2013)

135.

Religiosity and Marital Satisfaction

Social and Behavioral Sciences (2013)

136.

Cognitive Behavior Family Therapy of Psychosomatic Disorders with an Emphasis on Positive Psychotherapy

Psychology (2012)

137.

A Study Of The Psychometric Properties And The Standardization Of HEXACO Personality Inventory

Social and Behavioral Sciences (2011(

138.

Correlation among meta-cognitive beliefs and anxiety – depression symptoms

Social and Behavioral Sciences (2010)

139.

The Effect of Bilingualism on Letter and Category Fluency Tasks in Primary School Children: Advantage or Disadvantage?

Bilingualism: Language and Cognition (2012)

140.

The effect of childhood bilingualism on episodic and semantic memory tasks

The European Journal of Cognitive Psychology(2008)

 


12. عضويتدرانجمنهايعلمی

1. عضوانجمنروانشناسیبالينیايران.

2. عضوگروهمطالعاتمذهبیدانشکدهروانشناسیدانشگاهتهران.

 

13. عنوانپايان­نامه/ رساله

کارشناسیارشد: بررسیمقایسه‌هایکيفيتزندگیوعواملمؤثربرآندرمددجويانزندان‌هایاستانتهراندرسال 1385.

رساله: تدوينالگوينظريوشناساییمؤلفه‌هایمهارت‌هایزندگیونشانگرهایمربوطهبه‌منظورتوليدابزاربومی.