02188230956 تا 8  - 09109187028
کانال تلگرام تخصصی  -  کانال تلگرام عموم

متخصصان مشاوره و رواندرمانی

 

بسمه تعالی

 

 

مشخصات فردی

- ضحی سعیدی

پست الکترونیک: (
z_saeedi@yahoo.com
)

 

سوابق تحصیلی

- کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران (1392 تا ...)

- کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران (1388-1390)

- کارشناسی روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران (1384-1388)

رساله دکتری تخصصی

- بررسی نقش سرکوب گری و فرآیندهای خودآگاهی در تجربهی جسمانی و روانشناختی درد. استاد راهنما: دکتر نیما قربانی. دانشگاه تهران (درحال اجرا)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

- اثر القای شفقت خود و ارزش خود بر میزان شرم و گناه ضمنی و آشکار. استاد راهنما: دکتر نیما قربانی. دانشگاه تهران، بهمن1390

-

مقالات منتشرشده

Nabavi, M., Tahbaz, S., Salahesh, A., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z., Morsali, D., & Haghani, Sh. (2016). Correlation between Cognitive Functions, Fatigue, Depression and Disability Status in a Cohort of Multiple Scerosis Patients. World Journal of Nouroscience,6, 208-213.

Ghorbani, N., Watson, P. J., Saeedi, Z., Chen,Z. & silver, C. F. (2012). Religious Problem Solving and the Complexity of Religious RationalityWithin an Iranian Muslim Ideological Surround. Journal for the scientific study of religion,51(4):656-675.

 

- سعیدی، ض، قربانی، ن و سرافراز، م. (1395). کوتاه پرسشنامه سازش یافتگی واینبرگر: ویژگیهای مبتنی بر روان سنجی و تحلیل عاملی تاییدی. مجله علوم روانشناختی. دوره پانزدهم، شماره 59، 335- 347.

- سعیدی، ض، بهرامی احسان، ه و علیپور، ا. (1395). خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیلکننده شفقت خود. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 19، 88-102.

- سعیدی، ض ، نوربالا، ف و حمزوی، ف. (1395). تصورات قالبی جنسیتی: نگرشهای ضمنی به مشاغل و اثر مواجهه با نمونه های غیر کلیشه ای. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 18 (1)، 80-98.

- شریفیان، م ح، شهیدی، ش، فتح‌آبادی، ج، سعیدی، ض. (1393). تاثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه تازه‌های علوم‌شناختی،16(4)، 60-69.

 

- آزمون تداعی ضمنی: معرفی یک ابزار، نوربالا، ف؛ سعیدی، ض و حمزوی، ف (1393). رویش روانشناسی، سال سوم، شماره 1(پیاپی6)، 43-56.

- سعیدی، ض؛ قربانی،ن؛ سرافراز، م؛ شریفیان، م ح. (1392). اثر القای شفقت خود و ارزش خود بر میزان تجربه‌ی شرم و گناه. روانشناسی معاصر ، سال هشتم، شماره اول، 91-102.

 

- سعیدی، ض؛ قربانی،ن؛ سرافراز، م؛ شریفیان، م ح. (1392)رابطه شفقت خود، ارزش خود و هیجانات خودآگاه. پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره 6، شماره 3 (پیاپی23)، 1-9.

 

- قربانی ،ن؛ چن، ژ؛ سعیدی، ض؛ بهجتی،ز؛ واتسون، پی. جی. (1392). ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران. پژوهشهای کاربردی روان شناختی. 3(4) ،29-41.

مقالات ارائه شده در کنگره‌های علمی

- Nabavi, S. M., Tahbaz, S., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z. salahesh, A. (2012).Correlation between cognitive dysfunction, fatigue, depression and disability Status in a cohort of multiple sclerosis. 22nd Eropean Neurological Society Congress, 9-12 June 2012.

- Saeedi, Z., Noorbala, F., Hamzavi Abedi, F., Behjati, Z. (2011). The role of perceived parenting style temperament in predicting early maladaptive schemas. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 2011.

- Hamzavi Abedi, F., Saeedi, Z., Noorbala, F., Behjati, Z. (2011). Depressive symptoms; The role of early maladaptive schemas and temperament. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 2011.

- Behjati, Z., Saeedi, Z., Noorbala, F., Enjedany, E., Aghaie Meybodia, F. (2011). Integrative Self-Knowledge and Mental Health. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 705 – 708.

- Aghaie Meybodia, F., Saeedi, Z., Behjati, Z., Noorbala, F., Dastbaravardecb, A., Enjedany, E. (2011). Reliability and validity of a Farsi version of 18- item Mental Health Inventory. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1425 – 1429.

- Enjedani, E., Aghaie Meybodi, F., Saeedi, Z., Enjedani, M., Dehghan, B. & Dastbaravarde, A. (2011). “Creativity in conscious and unconscious thought condition in Iranian population ” Procedia - Social and Behavioral Sciences 30,1257-1259.

- Aghaie Meybodia, F., Poursharifi, H., Dastbaravarde, A., Rostami,R., Enjedani,E.& Saeedi, Z., (2011). “The effectiveness of motivational interview on weight reduction and self-efficacy in Iranian overweight and obese women ” Procedia - Social and Behavioral Sciences 30,1395-1398.

- Hamzavi Abedi, F., Noorbala, F., Saeedi, Z. (2010). Stereotypical beliefs about sex role-typed occupations and the mediating effect of exposure to counter stereotypic examples in Iranian students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 1425-1428.

-

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

- دوره آموزش سمعی بصری (سوپرویژن) "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت"،(Core Training ISTDP) ، دکتر نیما قربانی، زمستان 1392 تا کنون.

- دوره "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت"، دکتر جان فردریکسون، دوبی، 16ساعت، جولای 2014.

- کارگاه مقدماتی" درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت"، دکتر نیما قربانی،12 ساعت، تابستان 1392.

- کارگاه"بهوشیاری و روان‌درمانی: نظریه و عمل"، دکتر نیما قربانی، امیرحسین ایمانی، 4ساعت، زمستان1391

- کارگاه آموزشی "فنون و درمان شناختی-رفتاری خیانت در روابط زناشویی"، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 40ساعت، زمستان 1391

- کارگاه آموزشی "تفسیر نقاشی کودک"، دکتر احمد برجعلی (کلینیک مشاوره دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران)، 6ساعت، زمستان1391

- کارگاه آموزشی "زوج‌درمانی شناختی- رفتاری"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 30 ساعت، تابستان 1391

- کارگاه آموزشی "کاهش استرس بر اساس هوشیاری"، امیرحسین ایمانی (بیمارستان آتیه)،30 ساعت، زمستان 1390

- دوره تربیت مربی "آموزش مهارت‌های زندگی برای بزرگسالان"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 112 ساعت، 90-1389

- کارگاه آموزشی "شناخت درمانی کودکان" ، دکترکارینه طهماسیان (انجمن روانشناسی ایران)/ 8ساعت، زمستان 1389

- کارگاه "درمان فرا شناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و و سواس فکری عملی" ، دکتر شهرام محمد خانی (مرکز سگال)، 17 ساعت، تابستان 1389

- کارگاه آموزشی "درمان شناختی- رفتاری کمالگرایی"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 8 ساعت، تابستان 1389

- کارگاه آموزشی "مداخلات شناختی- رفتاری در خودکشی"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 8 ساعت، تابستان 1389

- کارگاه آموزشی "درمان‌های شناختی-رفتاری اختلالات هیجانی"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی (مرکز سگال)، 112 ساعت، 89-1388

- کارگاه آموزشی "SPSS پیشرفته"، دکتر حجت‌الله فراهانی، 10 ساعت، بهار 1389

- کارگاه آموزشی "SPSS مقدماتی"، دکتر مجتبی حبیبی، 20 ساعت، پاییز 1388

- کارگاه آموزشی "ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از SWAP-200" ، دکتر نیما قربانی، 10 ساعت، پاییز 1388

- کارگاه آموزشی فشرده "تحول تفکر و فنون روان پويشي در روان درماني: از فرويد تا دوانلو"، دکتر نیما قربانی، 20 ساعت، پاییز 1387

-

فعالیت‌‌ها و سوابق شغلی

- روان‌درمانگر و مدرس کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، مرکز زندگی (خیابان گیشا)، 1391 تاکنون.

- روان‌درمانگر، مرکز خدمات روانشناختی پرند (بلوار اندرزگو)، 1393 تا 1394.

- مدرس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، 1392 تا 1394.

- مشاور روانشناس شرکت پایش رشد و تحول آفتاب از 1389 تا 1392.

- مشاور بخش زنان و زایمان بیمارستان آتیه (شهرک غرب) 1389 تا 1391.

- روان‌شناس پشتیبان خانه کودک آفرینش، سال تحصیلی 1391-1392.

- ارائه خدمات مشاوره، دبستان پسرانه سرمد،1392.

- برگزاری کارگاه مدیریت خشم و ارتباط موثر، موسسه فرهنگی راه شایستگان،1393.

- برگزاری کارگاه‌ مدیریت خشم، موسسه تربیت پویا، 1393،1392.

- برگزاری کارگاه ارتباط موثر، شرکت شهراب شرق، 1392.

- برگزاری 10 جلسه کارگاه‌ مدیریت خشم، بیمارستان شریعتی، 1391.

- عضو سازمان نظام روانشناسی کشور، 1391 تا کنون.

- عضو بنیاد ملی نخبگان، 1384 تا کنون.

- مسئول دبیرخانه الکترونیکی سومین کنگره روانشناسی انجمن روانشناسی ایران و عضو کمیته اجرایی، 1389.

- تدریس و تست روان‌شناسی سال پیش دانشگاهی،موسسه غیرانتفاعی راه‌شایستگان؛ 1386 تاکنون.

- عضو شورای مرکزی انجمن علمی-دانشجویی دانشگاه تهران، 86-1385

- عضو کمیته اجرایی اولین همایش دانشجویان روانشناسی ایران، 1385.

- عضو شورای سردبیری و سردبیر نشریه علمی-دانشجویی انجمن روانشناسی دانشگاه تهران (رامش)،90-1385 .

علایق پژوهشی

- سازه‌های مرتبط با خود (شفقت خود، خودمهارگری)

- هیجان و تنظیم هیجانات

- بیماری‌های روان‌تنی و درد

 

 

اخبار و رویدادهای جدید

کارگاه های عموم

0 7702

فرزند پرورری - مقابله با اهمالکاری - مدیریت خشم - ارتباط موثر بین فردی - تربیت جنسی - آموزش جراتمندی - مهارت های ارتباط موثر زناشویی

RSS

تسهیلات و تخفیف ها

 

تسهیلات مرکز زندگی برای توسعه­ی آموزش حرفه­ای روانشناسان و مشاوران

به لطف خدا و پشتیبانی متخصصان توانمند و نام­آور و در سایه استقبال در خور توجه دانشجویان و دانش­آموختگان روانشناسی کشور، گام های سودمندی را در آموزش حرفه­ای روانشناسی برداشته است.

با توجه به درخواست شرکت­کنندگان در کارگاه­های آموزشی و به منظور تسهیل حضور همکاران بیشتری از حرفه، مرکز زندگی در نظر گرفته است تسهیلات زیر را برای شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی روانشناسی زمستان ۱۳۹5 اعمال نماید.

     1-به دلیل جایگاه رفیع فعالان عرصه آموزش، مشاوران شاغل در وزارت آموزش و پرورش  می­توانند در دو کارگاه      تخصصی از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار شوند.

2-برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

3-  چنانچه فردی تمایل به شرکت در بیش از یک کارگاه داشته باشد به ازای کارگاه­های دوم به بعد ۵ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

4-روانشناسان و مشاوران معرفی شده از کلیه ارگان­ها  و سازمان­ها، در صورتی که حداقل ۵ نفر باشند، به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

 

تبصره: استفاده از تسهیلات بند ۲ و ۳ به صورت همزمان بلامانع است.

 


دریافت گواهی ها از طریق پست

تسهیلاتی جدید برای شرکت کنندگان شهرستان ها

با توجه به اینکه گواهی شرکت در کارگاه ها با یک فاصله زمانی از سازمان نظام روانشناسی دریافت می شود بر این اساس مرکز زندگی در نظر گرفته است برای افراد متقاضی کارگاه­های آتی که مقیم شهرستان ها هستند در صورت علاقمندی آنها با اخذ وجهی، مقدمات ارسال پستی گواهی­ ها را فراهم آورد.  

پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی





 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi