سمیرا حقوقی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Text/HTML

 رزومه علمی- اجرایی

سمیرا حقوقی

Samira Hoghoughi

 

 

پست الکترونیکی: Samira.hoghoughi@ut.ac.ir

gmail.comSamira.hoghoughi@

 

 

محل ارایه خدمات

خدمات آموزشی: مربی و سوپروایزر رسمی دوره های عملی تئوری انتخاب موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت

درمانی ایران )متخصصین(، مدرس دوره های بهبود کیفیت زندگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران)عموم(. برگزاری دوره

های سوپرویژن با مراجع واقعی.

خدمات مرتبط با رشته: مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در ایران، عضو

دپارتمان کوچینگ مبتنی بر نظریه انتخاب موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران، عضو هیئت علمی و اجرایی

برنامه مهارت های زندگی موسسه ونوس.

خدمات اجرایی و پژوهشی: عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر، دستیاری دکتر علی صاحبی و مربی و سوپروایزر

دوره های عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دستیار پژوهشی دکتر حمید پورشریفی،

خدمات بالینی: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جزیره، مرکز خدمات

روانشناسی و مشاوره نیک اندیشان

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازهگیری دانشگاه تهران)اعتبارسنجی رواندرمانی و مراکز خدمات

روانشناسی و مشاوره (، سال 1395

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، مهر 1391 الی شهریور 1394 ، با معدل 65 / 18

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، مهر 1387 الی بهمن 1390 ، با معدل 4۷ / 1۷

عناوین پایاننامه ها

دورهی کارشناسی ارشد: بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی بر کژکاریها، رضایتمندی و تعامل جنسی زوجین،

به راهنمایی دکتر حمید پورشریفی، و به مشاورهی دکتر علی صاحبی و دکتر عباس بخشیپور.

دورهی کارشناسی: بررسی رابطهی صفات پنجگانهی شخصیت، سبکهای شناختی و خلاقیت در هنرمندان،

به راهنمایی دکتر محمدحسین عبداللهی.

عناوین دوره های گذرانده مرتبط با رشته

دوره مصاحبه، ارزیابی و فرمولبندی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلالات خلقی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلال وسواسی-جبری مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی سکس تراپی مبتنی بر رویکردشناختی-رفتاری

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشرفته

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و ذهنآگاهی

دوره های مقدماتی و پیشرفته آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دارای گواهینامه ) 5 دوره( 

دوره مربیگری اول تا سوم موسسه بین المللی ویلیام گلسر، دارای مدرک مربیگری و سوپروایزری موسسه

دوره آموزشی مدیریت راهبرانه، مدیریت مبتنی بر تئوری انتخاب

دوره آموزشی روابط فرازناشویی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره آموزشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره های آموزشی رواندرمانگری در مثنوی )درسگفتار استاد مصطفی ملکیان( 

دوره های انگیزش و سرمایه روانشناختی کارکنان مبتنی بر تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه

دوره ی گفتگوی راهبرانه با کارمندان

دوره های مربیگری زندگی و کوچینگ )در جریان( 

سوابق کاری

عضو هیئت علمی موسسه بینالمللی ویلیام گلسر

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره ی معراج

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی شادکامی با استفاده از تئوری انتخاب

برگزاری دوره های آموزش خانواده مبتنی بر تئوری انتخاب

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نوید

روانشناس و مشاور تلفنی آوای مشاور شهر تهران

همکاری پژوهشی و اجرایی با دکتر فریبا زرانی

تدوین پروتکل و سرفصل های آموزش کاربرد واقعیتدرمانی و تئوری انتخاب در بهداشت جنسی زوجین

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی زندگی

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی جزیره

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی کنترل استرس با کاربست تئوری انتخاب

برگزاری دوره های رسمی عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تدوین ماژول های آموزشی مهارت های زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب

تدوین پکیج کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی تعادل زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی مدیریت فردی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،ACT برگزاری دوره ی هوش هیجانی مبتنی بر تئوری انتخاب و

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی بهبود روابط زوجین مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تالیف و تدریس ماژول های راهبری و اعتبارسنجی موسسات و مراکز با تمرکز بر مراکز مشاوره

مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

عضو گروه کوچینگ بزرگسال موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نیک اندیشان

تدوین و برنامه ریزی علمی برنامه و پکیج مهارت های زندگی موسسه ونوس )اعتیاد، بهداشت جنسی، خودکشی و ....( 

برگزاری دوره سوپرویژن رواندرمانی با تاکید بر مفاهیم تئوری انتخاب به مراجع واقعی برای اولین بار در ایران __

 

اخبار و رویدادهای جدید
خانم مرضیه نوروزپور
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: رزومه

خانم مرضیه نوروزپور

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

به نام خدا
سوابق پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
نام: مرضیه نام خانوادگی: نوروزپور
- کاندیدای تخصصی دکترای روانشناسی بالینی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (از مهرماه 5931)
 
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (3131-3131) (معدل کل: 31/11) تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان پایاننامۀ کارشناسی ارشد: «بررسی نیمرخ شخصیتی پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینهسوتا-نوجوان در وضعیتهای مختلف هویتی نوجوانان» (دفاع با نمرۀ 25) استاد راهنما: دکتر بنفشه غرایی؛ اساتید مشاور: دکتر احمد عاشوری، دکتر مجتبی حبیبی.
کارشناسی روانشناسی بالینی (3113-3115) (معدل کل: 31/31) تهران: دانشگاه خوارزمی تهران
افتخارات:
- کسب رتبۀ 6 در آزمون جامع دکترای روانشناسی بالینی، شهریور سال 6394. - کسب رتبۀ 4 در آزمون دکترای روانشناسی بالینی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 6390. - کسب رتبۀ 4 کشوری در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 6395.
1
 
اطلاعات شخصی
عضویتها:
- عضو انجمن روانشناسی ایران. - عضو پیوستۀ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران.
 
مقالات چاپشده:
1. Norozpour, M., Gharraee, B., Habibi, M., Ashouri, A., & Mousavi, N. (7112). Can Various Identity Statuses Justify Iranian Adolescents’ Psychopathology?. Current Psychology, 1-11.
1. نوروزپور,مرضیه,غرایی,بنفشه,عاشوری,احمدوحبیبی,مجتبی.(6390).بررسینمراتمقیاسهایپرسشنامۀچندوجهیشخصیتیمینهسوتا-نوجوانانبراسااس وضعیتهای هویتی مارسیا در نوجوانان. مجله اصول بهداشت روانی، 64(1)، 292-299.
مقالات ارائه شده در کنفرانسها: 6. پذیرش مقالۀ «ویژگیهای شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت: مقایسۀ نمرات مقیاسهای پرسشنامۀ چنددوجهی شخصدیتی مینده-
سوتا-نوجوانان بدر اسداس جدرائ جنسدی و ییرجنسدی» در پنجماین کنفارانآ آسایای وی روانشناسای و علاوم رفتااری، ااپان، اوزاکاا، 2560 ( The Asian .)Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, ACP2560
2. ارائۀ مقالۀ « بررسی نمرات مقیاسهای پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینهسوتا-نوجوانان بر اساس وضعیتهای هویتی مارسیا در نوجوانان » به صورت پوستر در پنجمین کنفرانآ بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، اردیبهشت ماه 6394.
زمینههای پژوهشی:
- آموزش مهارتهای زندگی - پیشگیری و درمان اختلالات روانی در نوجوانان - درمان شناختی- رفتاری زوجین نوجوانان
طرحهای پژوهشی: - همکار اصلی در انجام طرح پژوهشی «بررسی کیفی علل طلاق زودهنگام»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران،، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
از تابستان 6393 تاکنون. - همکاری در انجام طرح پژوهشی «ارزیابی پایایی و روایی مقیاس تلاش برای خواب گلاسکو»، مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان بهاارلو، دانشاگاه
علوم پزشکی تهران، از بهمن ماه 6393تا خردادماه 6394. - همکار اصلی در انجام طرح پژوهشای «بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و خانوادۀ آنها از این اختلال و دیدگاه آنهاا
دربارۀ دلایل عدم پذیرش درمان دارویی: یک پژوهش کیفی»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران،، دانشگاه علوم پزشکی ایاران، از فروردین 6391 تاکنون.
2
 
 
تدریس:
- تدریآ دروس «آسیبشناسی روانی6»، «آسیب شناسی روانی2» و «مصاحبۀ بالینی»، «ارزیابی بالینی2» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، از مهرماه 6394 تا خرداد ماه 6394.
- تدریآ دروس «روانشناسی فیزیولوایک»، «آشنایی مقدماتی با SPSS»، «روانشناسی سلامت»، «علمالنفآ» رشتۀ مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی، در دانشگاه پیام نور تهران، واحد ملارد، از بهمن ماه 6394 تا بهمن ماه 6390.
برگزاری کارگاههای آموزشی
- سخنرانی آموزشی «فرزندپروری» برای والدینو خانوادههای نیروهای مسلح، جزیرۀ تنب بزرگ، دی ماه 6392. - سخنرانی آموزشی «مهارتهای زناشویی» برای خانوادههای نیروهای مسلح، جزیرۀ تنب بزرگ، دی ماه 6392. - سخنرانی آموزشی «بیماریهای روانتنی» برای دانشجویان، خوابگاه دانشجویی دخترانو دانشگاه شاهد، اردیبهشت ماه 6391. - سخنرانی آموزشی «تربیت جنسی» برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، آبان ماه 6391. - سخنرانی آموزشی «بلوغ نوجوانان»برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، اردیبهشت ماه 6394. - سخنرانی آموزشی «سلامت روان در سالمندی» برای سالمندان، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، فرهنگسرای شفق، مهرماه 6394. - سخنرانی آموزشی «فرزندپروری نوجوان» برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، آذر ماه
شرکت در کارگاهها و سمینارهای آموزشی:
- شرکت در سمینار طیف دوقطبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 26 مهرماه 6395. - شرکت در طرحواره درمانی در مشکلات همسران، دکتر حمید حمیدپور، سومین کنگره سراسری پژوهشهای بالینی، به مدت 2 ساعت، 1 و 4 اسفندماه 6395. - شرکت در اولین همایش رواندرمانی و اختلالات شخصیت، انجمن علمی روانپزشکان ایران، 1 الی 2 اردیبهشت ماه 6396. - شرکت در کارگاه آموزشی پروپوزالنویسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 1 ساعت، 24 خرداد 6396. - شرکت در دورۀ آموزش درمان شناختی-رفتاری، دکتر شهربانو قهاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 61 ساعت، فروردین الی خارداد
6396. - شرکت در دورۀ آموزشی مشاورۀ طلاق، دکتر شهربانو قهاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 2 ساعت، فروردین الی خرداد 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی طرحواره درمانی، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، به مدت 25 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، مهرماه 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی کاربرد فنون شناختی در درمان اختلالات روانی، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، به مادت 45 سااعت، مرکاز مشااورۀ ساگال،
آذرماه 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی درمان شناختی- رفتاری، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، بهمدت 624 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، تیرماه الی اسفندماه 6396 - شرکت در کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی، دکتر مجتبی حبیبی عسکرآباد، به مدت 24 ساعت، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن تا اسفند 6392.
- شرکت در دورۀ آموزشی زوجدرمانیِ شناختی-رفتاری، دکتر فرشته موتابی، دکتر لادن فتی، به مدت 25 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، تیرماه 6393. - شرکت در کارگاه آموزشی «آموزش مدیریت رفتاریِ والدین نوجوانان»، دکتر کارینه طهماسیان، به مدت 2 ساعت، انجمن روانشناسی ایران، مهرماه 6390. - شرکت در کارگاه آموزشی «نرمافزار اندنوت»، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به مدت 2 ساعت. آذرماه 6390. - شرکت در کارگاه آموزشی «چاپ مقاله به زبان انگلیسی»، دکتر زارعین دولاب، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علاوم بهزیساتی و توانبخشای، باه مادت 61
ساعت. مهرماه 6391. - شرکت در دورۀ آموزشی آنلاین «پژوهشهای کیفی»، دکتر لادن فتی، اردیبهشت 6390 تا کنون.
 
سوابق اجرایی:
3
- عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران (اسفندماه 96). -
تجارب درمانی:
- کارشناس روانشناسی در مرکز توانبخشی امام حسین (ع)، (6329) - کارورزی بالینی در درمانگاه روانشناسی انستیتو روانپزشکی تهران، (مهرماه تا اسفندماه 6396). - درمانگر کلینیک روانشناسی بلاغ، (بهمن 39 الی 39) - درمانگر مرکز مشاورة دانشگاه امیرکبیر، خوابگاه دانشجویی دختران، (دی ماه 39 الی 31) - درمانگر مرکز مشاورة دانشگاه شاهد، خوابگاه دانشجویی دختران، (اردیبهشت 39 الی خرداد 39) - درمانگر بخش «نوجوان و بلوغ» کلینیک آتیه درخشان ذهن، (شهریور ماه 5931 تا اردیبهشت ماه 5939). - کارورزی بالینی در کلینیک تخصصی نظام مافی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (بهمن ماه 5931 تا اسفندماه 39). - کمکدرمانگر چهار دورة گروهدرمانی شناختی رفتاری دانشجویان دانشگاه تهران، مرکز مشاورة دانشگاه تهران و کلینیک تخصصی نظام مافی (بهمنن مناه
5931 تا شهریورماه39). - کارورزی بالینی در درمانگاه بیمارستان روانپزشکی رازی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (اسفندماه 39 تا شهریورماه39) - درمانگر کلینیک آنلاین نوجوانان پروژة «تا بیست»، (شهریورماه 5939 تا کنون). - اینترن روانشناسی بالینی در مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (مهرماه 39 تا اسفند 39) - اینترن روانشناسی بالینی در مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (خردادماه 399 تا کنون) - روانشناس بالینی و مدرس کارگاههای آموزشی دانشآموزان هنرستان باقرالعلوم تهران (مهرماه 39 تاکنون)
چاپ
4250 به این مطلب امتیاز دهید:
5/0

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی