سمیرا حقوقی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Text/HTML

 رزومه علمی- اجرایی

سمیرا حقوقی

Samira Hoghoughi

 

 

پست الکترونیکی: Samira.hoghoughi@ut.ac.ir

gmail.comSamira.hoghoughi@

 

 

محل ارایه خدمات

خدمات آموزشی: مربی و سوپروایزر رسمی دوره های عملی تئوری انتخاب موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت

درمانی ایران )متخصصین(، مدرس دوره های بهبود کیفیت زندگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران)عموم(. برگزاری دوره

های سوپرویژن با مراجع واقعی.

خدمات مرتبط با رشته: مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در ایران، عضو

دپارتمان کوچینگ مبتنی بر نظریه انتخاب موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران، عضو هیئت علمی و اجرایی

برنامه مهارت های زندگی موسسه ونوس.

خدمات اجرایی و پژوهشی: عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر، دستیاری دکتر علی صاحبی و مربی و سوپروایزر

دوره های عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دستیار پژوهشی دکتر حمید پورشریفی،

خدمات بالینی: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جزیره، مرکز خدمات

روانشناسی و مشاوره نیک اندیشان

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازهگیری دانشگاه تهران)اعتبارسنجی رواندرمانی و مراکز خدمات

روانشناسی و مشاوره (، سال 1395

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، مهر 1391 الی شهریور 1394 ، با معدل 65 / 18

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، مهر 1387 الی بهمن 1390 ، با معدل 4۷ / 1۷

عناوین پایاننامه ها

دورهی کارشناسی ارشد: بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی بر کژکاریها، رضایتمندی و تعامل جنسی زوجین،

به راهنمایی دکتر حمید پورشریفی، و به مشاورهی دکتر علی صاحبی و دکتر عباس بخشیپور.

دورهی کارشناسی: بررسی رابطهی صفات پنجگانهی شخصیت، سبکهای شناختی و خلاقیت در هنرمندان،

به راهنمایی دکتر محمدحسین عبداللهی.

عناوین دوره های گذرانده مرتبط با رشته

دوره مصاحبه، ارزیابی و فرمولبندی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلالات خلقی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلال وسواسی-جبری مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی سکس تراپی مبتنی بر رویکردشناختی-رفتاری

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشرفته

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و ذهنآگاهی

دوره های مقدماتی و پیشرفته آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دارای گواهینامه ) 5 دوره( 

دوره مربیگری اول تا سوم موسسه بین المللی ویلیام گلسر، دارای مدرک مربیگری و سوپروایزری موسسه

دوره آموزشی مدیریت راهبرانه، مدیریت مبتنی بر تئوری انتخاب

دوره آموزشی روابط فرازناشویی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره آموزشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره های آموزشی رواندرمانگری در مثنوی )درسگفتار استاد مصطفی ملکیان( 

دوره های انگیزش و سرمایه روانشناختی کارکنان مبتنی بر تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه

دوره ی گفتگوی راهبرانه با کارمندان

دوره های مربیگری زندگی و کوچینگ )در جریان( 

سوابق کاری

عضو هیئت علمی موسسه بینالمللی ویلیام گلسر

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره ی معراج

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی شادکامی با استفاده از تئوری انتخاب

برگزاری دوره های آموزش خانواده مبتنی بر تئوری انتخاب

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نوید

روانشناس و مشاور تلفنی آوای مشاور شهر تهران

همکاری پژوهشی و اجرایی با دکتر فریبا زرانی

تدوین پروتکل و سرفصل های آموزش کاربرد واقعیتدرمانی و تئوری انتخاب در بهداشت جنسی زوجین

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی زندگی

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی جزیره

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی کنترل استرس با کاربست تئوری انتخاب

برگزاری دوره های رسمی عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تدوین ماژول های آموزشی مهارت های زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب

تدوین پکیج کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی تعادل زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی مدیریت فردی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،ACT برگزاری دوره ی هوش هیجانی مبتنی بر تئوری انتخاب و

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی بهبود روابط زوجین مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تالیف و تدریس ماژول های راهبری و اعتبارسنجی موسسات و مراکز با تمرکز بر مراکز مشاوره

مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

عضو گروه کوچینگ بزرگسال موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نیک اندیشان

تدوین و برنامه ریزی علمی برنامه و پکیج مهارت های زندگی موسسه ونوس )اعتیاد، بهداشت جنسی، خودکشی و ....( 

برگزاری دوره سوپرویژن رواندرمانی با تاکید بر مفاهیم تئوری انتخاب به مراجع واقعی برای اولین بار در ایران __

 

اخبار و رویدادهای جدید
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: رزومه

دکتر آناهیتا صالح

دکتری تخصصی روانسنجی

 بسمه تعالی

 

مشخصات فردی

آناهیتا صالح بلوردی

 

 

سوابق تحصیلی

 

دکتری روان سنجی (سنجش و اندازه گیری) دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) دانشگاه آزاد تهران مرکز (رتبه اول)

 

 

پایان نامه ها

 • دکتری: ساخت و هنجاریابی آزمون سلامت سازمانی (بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال پاسخ)
 • کارشناسی ارشد: ساخت و هنجاریابی آزمون خودآگاهی موقعیتی در کار
 • کارشناسی: بررسی تاثیر آموزش بین یادگیری توزیعی و فشرده در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی کلاس چهارم و پنجم ابتدایی دبستان در شهرستان ری

 

 

 

فعالیت‌‌ها و سوابق شغلی

 

 • مشاور اداره کل سرمایه انسانیبانک ملت
 • روانسنج استخدامی موسسه دانشمند (استخدام در شرکت های بنیاد مستضعفان)
 • ارزیاب استخدام سازمان ملی زمین و مسکن
 • ارزیاب استخدام شرکت کارگزاری فولاد مبنا
 • روان سنج شرکت پرشیا تجارت اسپادانا
 • ارزیاب مصاحبه استخدامی بانک ملت
 • مشاور، کارشناس روان سنج و مدرس مجتمع فنی تهران
 • مدیر گروه سنجش و ارزیابی آموزش های آزاد بنیاد فرهنگی رفاه
 • مدیر گروه روان سنجی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی
 • روان سنج شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان (مکفا)
 • روان سنج شرکت آذرجم اسپادان
 • سرپرست اداره کل آموزش معاونت آموزشی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • کارشناس روان سنج مرکز ملی خدمات روان سنجی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • دارای پروانه کار سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • دستیار دکتر حسن پاشا شریفی (دانشیار دانشگاه آزاد رودهن و تهران مرکز، ریاست دانشکده رودهن و ریاست مرکز ملی خدمات روان سنجی و کمسیون روان سنجی سازمان نظام روان شناسی)
 • مدیر اجرایی خبرنامه سازمان نظام روان شناسی
 • کارشناس حساب های ملی سلامت به نمایندگی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مرکز آمار ایران
 • تحلیل گر آزمون بورسیه دکتری بنیاد مستضعفان
 • روان سنج و مدیر پروژه سنجش منابع انسانی بیشتر هلدینگ ها و شرکت های بنیاد مستضعفان
 • تحلیل گر آزمون استخدامی وزارت امور خارجه
 • طراح آزمون های تخصصی و مدیر پروژه استخدامی هلدینگ گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس
 • مدیر پروژه و روان سنج پروژه های استخدامی بیمه سینا
 • مدرس پودمان طراحی آزمون بانک ملت
 • روان سنج و مسوول اجرایی پروژه تفکیک کودکان باهوش و خلاق خیریه مدرسه پروران
 • روان سنج پروژه استخدام کارکنان فروشگاه زنجیره ای گسترش سینا
 • روان سنج و مدیر پروژه استخدام کارکنان کارخانه سان نور سنا
 • همکاری با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره یاسمن
 • همکاری با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره فرهیختگان جوان
 • همکاری با شرکت سان نور
 • عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روان شناسی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی خانواده ایران
 • عضو کمیته علمی همایش های ملی مدیریت کسب و کار
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
 • عضو کمیته اجرایی کنفرانس ملی هویت زیرساخت ها و عوامل
 • مدرس آزمون های روان شناختی، آمار، کاربرد نرم افزار SPSS
 • تحلیل آزمون استخدام شخصیت نئو وزارت امور خارجه
 • ساخت نرم افزار تحت SPSS و Excel آزمون های شخصیت و شغلی
 • ساخت نرم افزار تحت SPSS آزمون های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، توصیف شغلی، هوش هیجانی بار او، هوش ریون بزرگسالان، مدیریت دانش، خلاقیت عابدی (سنجش منابع انسانی بنیاد مستضعفان)

مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

طرح های پژوهشی

 • سنجش بهداشت روانی ساکنان منطقه ۲۰
 • نظرسنجی کلاس های آموزشی اداره سلامت منطقه ۲۰
 • مقایسه آماری کمبودهای مساجد نواحی هفت گانه شهرداری منطقه ۲۰ در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، و مقایسه آنها
 • هنجاریابی آزمون بهرفرهمندی
 • هنجاریابی آزمون کپنهاگ
 • ساخت نرم افزار تحت SPSS و Excel و هنجار آزمون رضامندی زوجیت افروز
 • ساخت و هنجاریابی آزمون سلامت سازمانی (بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال پاسخ) {پایان نامه دکتری}

 

 

مقالات

 • Construction and Normalization of Comprehensive of Organizational Health Test
 • Job and worker adaption with organizational Comprehensive Health Test on O*NET work style
 • Job and worker adaption using the components of organizational health and based on the work style criteria of American job center network (O*NET)
 • Construction and Normalization of Situational Self-Awareness in Work
 • Analysis of relationship between problem solving method and conflict management styles about Tehran managers

 

 • بررسی تاثیر آموزش بین یادگیری توزیعی و فشرده در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی کلاس چهارم و پنجم ابتدایی دبستان در شهرستان ری
 • بررسی تاثیر مقابله درمانگری بر سلامت روان دانشجویان کنسرواتوار تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶
 • بررسی تاثیر روان درمانگری شناختی-رفتاری با رویکرد دینی به سلامت روان مادران دانش آموزان مقطع پیش دبستانی در سال تحصیلی ۸۷-۸۶
 • بررسی تاثیرآموزش شناخت درمانی بر باورداشت های منفی و احساس خود ارزشمندی نابینایان
 • تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله بر کاهش فشار روانی (استرس) مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶
 • بررسی رابطه بین سبک های تربیتی مادران با الگوی مصرف سیگار در دانشجویان ورودی سال ۸۸-۸۷ در شهر تهران
 • بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • بررسی رابطه شیوه های حل مساله در هوش هیجانی با سبک های همکاری، سازش و اجتنابی در مدیران زن ومرد شهر تهران
 • بررسی تاثیر ترتیب تولد افراد بر خلاقیت آنان
 • مقایسه دو فرم جدید سیاهه روان شناختی کالیفرنیا
 • معرفی سنخ نمای مایرز بریگز Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

 

چاپ
4945 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی