سمیرا حقوقی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

Text/HTML

 رزومه علمی- اجرایی

سمیرا حقوقی

Samira Hoghoughi

 

 

پست الکترونیکی: Samira.hoghoughi@ut.ac.ir

gmail.comSamira.hoghoughi@

 

 

محل ارایه خدمات

خدمات آموزشی: مربی و سوپروایزر رسمی دوره های عملی تئوری انتخاب موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت

درمانی ایران )متخصصین(، مدرس دوره های بهبود کیفیت زندگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران)عموم(. برگزاری دوره

های سوپرویژن با مراجع واقعی.

خدمات مرتبط با رشته: مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در ایران، عضو

دپارتمان کوچینگ مبتنی بر نظریه انتخاب موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران، عضو هیئت علمی و اجرایی

برنامه مهارت های زندگی موسسه ونوس.

خدمات اجرایی و پژوهشی: عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر، دستیاری دکتر علی صاحبی و مربی و سوپروایزر

دوره های عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دستیار پژوهشی دکتر حمید پورشریفی،

خدمات بالینی: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی ، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جزیره، مرکز خدمات

روانشناسی و مشاوره نیک اندیشان

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری تخصصی سنجش و اندازهگیری دانشگاه تهران)اعتبارسنجی رواندرمانی و مراکز خدمات

روانشناسی و مشاوره (، سال 1395

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، مهر 1391 الی شهریور 1394 ، با معدل 65 / 18

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، مهر 1387 الی بهمن 1390 ، با معدل 4۷ / 1۷

عناوین پایاننامه ها

دورهی کارشناسی ارشد: بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی بر کژکاریها، رضایتمندی و تعامل جنسی زوجین،

به راهنمایی دکتر حمید پورشریفی، و به مشاورهی دکتر علی صاحبی و دکتر عباس بخشیپور.

دورهی کارشناسی: بررسی رابطهی صفات پنجگانهی شخصیت، سبکهای شناختی و خلاقیت در هنرمندان،

به راهنمایی دکتر محمدحسین عبداللهی.

عناوین دوره های گذرانده مرتبط با رشته

دوره مصاحبه، ارزیابی و فرمولبندی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلالات خلقی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزش و اجرای تکنیک های درمان اختلال وسواسی-جبری مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری

دوره آموزشی سکس تراپی مبتنی بر رویکردشناختی-رفتاری

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشرفته

دوره آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و ذهنآگاهی

دوره های مقدماتی و پیشرفته آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، دارای گواهینامه ) 5 دوره( 

دوره مربیگری اول تا سوم موسسه بین المللی ویلیام گلسر، دارای مدرک مربیگری و سوپروایزری موسسه

دوره آموزشی مدیریت راهبرانه، مدیریت مبتنی بر تئوری انتخاب

دوره آموزشی روابط فرازناشویی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره آموزشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

دوره های آموزشی رواندرمانگری در مثنوی )درسگفتار استاد مصطفی ملکیان( 

دوره های انگیزش و سرمایه روانشناختی کارکنان مبتنی بر تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه

دوره ی گفتگوی راهبرانه با کارمندان

دوره های مربیگری زندگی و کوچینگ )در جریان( 

سوابق کاری

عضو هیئت علمی موسسه بینالمللی ویلیام گلسر

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره ی معراج

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی شادکامی با استفاده از تئوری انتخاب

برگزاری دوره های آموزش خانواده مبتنی بر تئوری انتخاب

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نوید

روانشناس و مشاور تلفنی آوای مشاور شهر تهران

همکاری پژوهشی و اجرایی با دکتر فریبا زرانی

تدوین پروتکل و سرفصل های آموزش کاربرد واقعیتدرمانی و تئوری انتخاب در بهداشت جنسی زوجین

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی زندگی

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی جزیره

برگزاری سخنرانی و دوره های آموزشی کنترل استرس با کاربست تئوری انتخاب

برگزاری دوره های رسمی عملی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تدوین ماژول های آموزشی مهارت های زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب

تدوین پکیج کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی تعادل زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی مدیریت فردی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،ACT برگزاری دوره ی هوش هیجانی مبتنی بر تئوری انتخاب و

برگزاری دوره ی کنترل کیفیت زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برگزاری دوره ی بهبود روابط زوجین مبتنی بر تئوری انتخاب، مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تالیف و تدریس ماژول های راهبری و اعتبارسنجی موسسات و مراکز با تمرکز بر مراکز مشاوره

مدیر برنامه کوچینگ نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب

عضو گروه کوچینگ بزرگسال موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران

روانشناس و مشاور کلینیک خدمات روانشناختی نیک اندیشان

تدوین و برنامه ریزی علمی برنامه و پکیج مهارت های زندگی موسسه ونوس )اعتیاد، بهداشت جنسی، خودکشی و ....( 

برگزاری دوره سوپرویژن رواندرمانی با تاکید بر مفاهیم تئوری انتخاب به مراجع واقعی برای اولین بار در ایران __

 

اخبار و رویدادهای جدید
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: رزومه

دکتر ندا فراهینی

متخصص روانشناسی

بسمه تعالی

 

 

مشخصات فردی

ندا فراهینی

ایمیل: Farahini.n@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی

- دفاع رساله دکتری در دانشگاه تهران،با نمره 20، با عنوان: تدوین برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش های اسلامی- ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت والدین کودکان استثنایی، تاریخ دفاع: 4/7/1397.

- فارغ التحصیل دکترای تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تاریخ فارغ التحصیلی: 4/7/1397.

- دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد، با درجه ارزشیابی عالی، تاریخ دفاع: 9/4/1389.

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ فارغ التحصیلی: 9/4/1389.

- فارغ التحصیل کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، تاریخ فارغ التحصیلی: 30/11/1385.

- دارای دیپلم علوم انسانی، دبیرستان رفاه، تهران، منطقه 12، تاریخ فارغ التحصیلی: خرداد 1380.

- فارغ التحصیل راهنمایی و دبیرستان امام صادق (ع)، تهران، منطقه 2.

- فارغ التحصیل دبستان آیین روشن، تهران، منطقه 3.

 

 

 

سابقه تدریس

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی :

دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی (هر ترم از سال 92 تا کنون).

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات

دانشگاه شهید مطهری

موسسه آموزش عالیآل طه (دانشگاه آل طه)

دانشگاه پیام نور

دروس دانشگاهی:

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)، تاکنون در بیست (20) کلاس درسی دانشگاهی

روان شناسی عمومی

روان شناسی تربیتی

روان شناسی رشد

روان شناسی تجربی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

هوش و عقب ماندگی ذهنی

روان شناسی دین

خانواده در اسلام

 

ردیف

نام درس

محل تدریس

ترم تحصیلی

1-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

2-

روان شناسی تجربی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

3-

روان شناسی تجربی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 97

4-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 96

5-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 96

6-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 96

7-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مهر 96

8-

روان شناسی دین

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 96

9-

روان شناسی دین

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 96

10-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 95

11-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 95

12-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

13-

خانواده در اسلام

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

14-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

15-

روان شناسی عمومی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 95

16-

هوش و عقب ماندگی ذهنی

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مهر 95

17-

حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مهر 95

18-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 94

19-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 94

20-

روان شناس رشد 2

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 94

21-

روان شناسی کودکان استثنایی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

22-

روان شناسی عمومی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

23-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 94

24-

هوش و عقب ماندگی ذهنی

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مهر 94

25-

روان شناسی تجربی

دانشگاه شهید مطهری

مهر 94

26-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه شهید مطهری

دی 93

27-

روان شناسی تجربی

دانشگاه شهید مطهری

دی 93

28-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 93

29-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 93

30-

روان شناسی کودکان استثنایی

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 93

31-

روان شناسی رشد 2

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 93

32-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه شهید مطهری

مهر 93

33-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه شهید مطهری

مهر 93

34-

حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مهر 93

35-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دی 92

36-

روان شناسی عمومی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 92

37-

دانش خانواده (روان شناسی ازدواج)

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مهر 92

38-

روان شناسی تربیتی

موسسه آموزش عالی آل طه

دی 91

39-

روان شناسی عمومی

موسسه آموزش عالی آل طه

مهر 91

40-

روان شناسی تجربی

دانشگاه پیام نور کرج

دی 90

 

سوابق آموزشی دیگر:

· مدرس دروس روانشناسی در اولین دوره تربیت مربی کودک در بنیاد فارس المومنین و دریافت گواهی تدریس، سال 1395.

· مدرس کارگاه های مختلف در سطح مدارس و دانشگاه ها (پرورش خلاقیت، روش های مقابله با اضطراب و آموزش Relaxation و ...).

· مدرس آموزش خانواده برای والدین کودکان استثنایی مجتمع نابینایان نرجس در سال 93.

 

 

سوابق حرفه ای و اجرایی:

· ارائه مشاوره روان شناختی (غالبا مشاوره ازدواج و مهارت های زوجیت- معنادرمانی- افزایش نشاط معنوی- کاهش اضطراب و افسردگی) به بیش از پانصد مراجع در مرکز مشاوره موسسه آموزشی آل طه از سال 1391 تا کنون.

· معاون پژوهشی پژوهشکده روان شناسی موسسه آموزشی آل طه از 28|7|97 تا کنون.

· مدیر و سرپرست گروه روان شناسی و علوم تربیتی موسسه آموزشی آل طه از 26|5|94 تا کنون.

· هیات علمی داخلی موسسه آموزشی آل طه از سال 1393 تا کنون.

· اجرا به عنوان مجری در دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 16 و 17 اسفند 96 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیدانشگاه تهران.

· سخنران برنامه رادیویی خشت اول با موضوع "تربیت فرزند" در تابستان 96.

· استاد مشاور پایان نامه خانم فاطمه توحیدی با عنوان "جبر و اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی با نظر به آرای کارل راجرز"مورخ 29|3|96، موسسهآموزشی آل طه.

· دبیر گروه روان شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از خرداد 1392 الی خرداد 1395.

· اجرا به عنوان مجری در اولینکنگرهملی نماز و سلامت روان، 19 و 20 آبان 1395 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیدانشگاه تهران.

· معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 13|11|95 به مدت یک سال.

· مدیرپژوهشکده های علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 13|11|95 به مدت یک سال.

· موسس رشته روان شناسی در موسسه آموزشی آل طه در دوره مدیرگروهی در سال 1395.

· معاون نشست ها، همایش ها، کارگاه های علمی و مسابقات موسسه آموزشی آل طه از 16|5|94 به مدت یک سال.

· معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی موسسه آموزشی آل طه از 4|8|94 به مدت یک سال.

· مدیر دفتر کنفرانس ها، همایش ها و مسابقات موسسهآموزشی آل طه از 25|8|94.

· معاون پژوهشی پژوهشکده روان شناسی و علوم تربیتی موسسه آموزشی آل طه از 16|5|94 به مدت یک سال.

· مدیربرنامه ریزی و ارزیابی آموزش موسسه آموزشی آل طه از 4|9|94 به مدت یک سال.

· مدیرمرکز مشاوره، بهداشت و درمان موسسه آموزشی آل طه از 7|9|94 به مدت یک سال.

· مدیرگروه قرآن و روان شناسی پژوهشکده قرآن و علمموسسه آموزشی آل طه از 18|9|94 به مدت یک سال.

· توانبخشی کودک دارای اختلال آسپرگر همراه با نقص توجه- بیش فعالی، 40 ساعت.، سال 1392 .

· اجرا به عنوان مجری در برنامه تقدیر از اساتیدبازنشستهدانشکده روان شناسی و علوم تربیتیدانشگاه تهران، سال 1392.

· انجام فعالیت پژوهشی در انستیتو روانپزشکی ایران،تابستان 1390.

· حضور مداوم در مهدهای کودک، به منظور اجرای تست هوش و سنجش هوش کودکان، زمستان 1390.

· اجرای تست هوش و سنجش هوش کودکان ، دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه، تابستان 1390.

· عضو کمیته ویرایش مقالات سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، زمستان 1389.

· عضو کمیته ویرایش مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، بهار 1389.

· کارشناس مرکز توسعه خلاقیت، جهاد دانشگاهی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، آبان 1387 تا فروردین 1389.

 

توانایی های علمی و پژوهشی

- شرکت در کارگاه "شیوه انجام پژوهش و نگارش پایان نامه در رشته های علوم انسانی و اجتماعی" به مدت 8 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

- شرکت در کارگاه "استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرحپژوهشی" به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

- شرکت در کارگاه "آشنایی با اصول و مبانی پژوهش های کیفی" به مدت 7 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

- شرکت در کارگاه "آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI" به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

- شرکت در کارگاه "شیوه نقد آثار علمی و کتاب" به مدت 9 ساعت و کسب امتیاز 100 (از 100)، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، تابستان 1392.

- شرکت در کارگاه "آیین مقاله نویسی"، توسط دکتر منصور عبدی از تاریخ 5/9/1389 تا 22/9/1389 و به مدت 12 ساعت.

- شرکت در کارگاه آموزشی" SPSS پیشرفته"، توسط آقای دکتر حجت اله فراهانی، زمستان 1389 و بهار 1390 و به مدت 10 ساعت.

 

توانایی های علمی مرتبط با رشته تخصصی (روانشناسی)

- شرکت در دوره کارورزی از آبان 1390 الی اسفند 1393 هفته ای سه روز در مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره احیا به عنوان دستیار استاد دکتر غلامعلی افروز و زیر نظر اساتید مجرب روان شناسی و مشاوره.

- شرکت در کلاس ها و واحدهای درسی متعدد دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی، به دلیل مغایر بودن رشته دوره کارشناسی، به منظور تقویت پایه علمی روان شناسی(از جمله شرکت در کلاس های درس روان شناسی تجربی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دریافت گواهی، توسط دکتر حمزه گنجی، هر هفته در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، نیمسال دوم 91-90)

- شرکت در کارگاه اختلالات روانی- حرکتی، توسط آقای دکتر افروز در آبان 1392 به مدت 8 ساعت و کسب دو امتیاز بازآموزی.

- شرکت در کارگاه تخصصی روانشناسی ازدواج توسطاستاد دکتر غلامعلی افروز، با موضوع "مبانی روان شناختی اصول و مولفه های کفویت در زوجیت"، در تاریخ 29/11/1388، به مدت 12 ساعت و کسب 3 امتیاز بازآموزی.

- شرکت در کارگاه آموزشی "هوش وکسلر کودکان" توسط دکتر ابوالفضل کرمی، از تاریخ 4/7/1389 تا 2/8/1389 ، به مدت 16 ساعت و کسب 3 امتیاز بازآموزی.

- شرکت در کارگاه آموزشی "استرس و راه های مقابله با آن" و کسب مهارت تنش زدایی (relaxation)، توسط آقای دکتر محمد خدایاری فرد، در تاریخ 19/7/1389، به مدت 4 ساعت و کسب 1 امتیاز بازآموزی.

- شرکت در کارگاه آموزشی "مثبت نگری و کاربرد آن در روان درمانی و مشاوره"، توسط آقای دکتر محمد خدایاری فرد، در تاریخ 24/8/1389 و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در کارگاه "افسردگی و روش های موثر خوددرمانگری" توسط آقای دکتر غلامعلی افروز، به مدت 8 ساعت، در تاریخ 20/ 2/ 1392.

- شرکت در کارگاه هوش آزمای استنفورد- بینه توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری در آبان 1391.

- شرکت در کارگاه وسواس، کلینیک دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شهریور 1392.

- شرکت در دوره آموزشی "پدیدآیی شخصیت با تاکید بر بهداشت روانی"، توسط دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی، در تاریخ 1/12/1387 تا 1/4/1388 و به مدت 20 ساعت.

- شرکت در دوره آموزشی "خلاقیت" از تاریخ 26/8/1387 تا 3/9/1387 توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس و به مدت 12 ساعت.

- شرکت در "کارگاه پرورش خلاقیت کودکان"در تاریخ 31/4/1388، توسط مرکز توسعه خلاقیت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در کارگاه "مهارت های خودآگاهی"، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 20/5/1390 و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در کارگاه "رفتار درمانی شناختی دو قطبی"، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 21/5/1390 و 4/6/1390 و به مدت 7 ساعت.

- شرکت در کارگاه "رفتار درمانی شناختی هراس"، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 3/6/1390 و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در کارگاه "سنجش و فرمول بندی در رفتار درمانی شناختی"، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 17/4/1390 و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در کارگاه "مصاحبه تشخیصی"، توسط خانم دکتر قهاری، در تاریخ 17/4/1390 و به مدت 4 ساعت.

- شرکت در سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، در تاریخ 6/9/1386 تا 8/9/1386، به مدت 30 ساعت و کسب 10 امتیاز بازآموزی.

- شرکت در سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان، در تاریخ 13 تا 15 مهرماه 1389، به مدت 24 ساعت.

- شرکت در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، در تاریخ 22/2/1389 تا 23/2/1389، به مدت 2 روز.

- شرکت در همایش ملی (پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم) توسط معاونت اجتماعی ناجا در تاریخ 6/7/93 به مدت 8 ساعت.

- شرکت در Third International Conference Of Cognitive Science، درتاریخ 3 تا 5 ، March، سال 2009 ، به مدت 3 روز.

- شرکت در همایش ملی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در تاریخ 16 بهمن 1393.

- شرکت در کارگاه های آموزه های روان شناختی در قرآن، توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، در تاریخ 21 الی 23 خرداد 1394.

- شرکت در دوره دانش افزایی تخصصی چالش های ملی و بین المللی در قلمرو کودکان استثنایی، توسط دکتر غلامعلی افروز، در تاریخ 3|10|95 به مدت 8 ساعت در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره احیا.

- شرکت در دهمین کنگره بین المللی روان درمانی| اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور، تاریخ 23 و 24 اردیبهشت 1397.

- شرکت در دوره آموزش عالی آزاد مربیگری مهارتهای ازدواج، مورخ 19|11|95 به مدت 8 ساعت در موسسه آموزش عالی آزاد مدت و دریافت گواهینامه پایان دوره.

- شرکت در کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی| اعضای در حال جذب| دانشجویان دکتری در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی در تاریخ 28|6|95 به مدت 8 ساعت، توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 

مقالات منتشرشده

 

مقالات علمی- پژوهشی

1- Yaghoobnezhad, Sajed and Farahini, Neda( 2013). Development of a social cognition training program based on theory of mind and evaluating its effectiveness on reducing behavioral problems in adolescents with Down’s syndrome. 5th International conference of cognitive science. ICCS.

 

2- Neda Farahini, GholamAliAfrooz, Seyyed Kazem RasoulzadehTabatabaei and Maryam Tajik Esmaeili (2011).The role of shyness in anticipating creativity among the gifted. Social and behavioral sciences. ELSEVIER Procedia. Social and behavioral sciences 30, 1476-1480, WCPC.

 

3- Maryam Tajik Esmaeili, Masoumeh Karimi, Kazem RasoulzadehTabatabaie, Alireza Moradi and Neda Farahini (2011).The effect of post-learning positive arousal on working memory. Social and behavioral sciences. ELSEVIER Proscenia. Social and behavioral sciences 30 , 1457-1460, WCPC.

 

4- فراهینی، ندا؛ افروز، غلامعلی؛ غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی اکبر (1397). ارزیابی اثربخشی برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش های اسلامی- ایرانی بر نشاط معنوی والدین کودکان استثنایی، نشریه علمی- پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی.

5- فراهینی، ندا؛ افروز، غلامعلی؛ غباری بناب، باقر و ارجمندنیا، علی اکبر (1397). ارزیابی اثربخشی برنامه معنادرمانی بر پایه ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضامندی زوجیت والدین کودکان استثنایی، نشریه علمی- پژوهشی روانشناسی خانواده.

6- سایه موسوی صاحب الزمانی، محمدپارسا عزیزی، شراره عبدلله خانی، ندا فراهینی و احمد احمدی(1393). تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روان شناختی مادر و وزن نوزاد. مجله علمی پژوهشی پژوهش های کاربردی روان شناختی، 5(1)، 137- 154.

7- ندا فراهینی، غلامعلی افروز و سید کاظم رسول زاده طباطبایی (1392). رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان، نشریه علمی- پژوهشی روان شناسی مدرسه. پیاپی 8. زمستان 92. صفحه 137- 153.

8- محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه و ندا فراهینی(1392). تاثیر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری و روش حل مساله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و سلامت روان مربیان پیش دبستانی، مجله علمی- پژوهشی پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال 3، شماره 2، ص 5 الی 22.

9- ندا فراهینی، غلامعلی افروز و سید کاظم رسول زاده طباطبایی (1389). رابطه کمرویی با خلاقیت و مولفه های آن در تیزهوشان. مجله روان شناسی معاصر (دو فصل نامه علمی- پژوهشیانجمن روان شناسی ایران)، دوره پنجم، زمستان 89، صفحه 579- 581.

ارائه شده در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

10- ناصر صبحی قراملکی و ندا فراهینی (1389). سلامت روان دانشجویان در گروه های جامعه سنجی. ارائه شده در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار، بهار 1389، صفحه 197- 198.

 

کتب

1- افروز، غلامعلی؛ ارجمندنیا، علی اکبر و فراهینی، ندا،نقدنامه روان شناسی (3)، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.

2- نقدنامه گروه روان شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393، زیرچاپ.

3- نقدنامه گروه روان شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394، زیرچاپ.

 

 

مراجع

دکتر غلامعلی افروز، استاد ممتاز دانشگاه تهران.

دکتر محمد خدایاری فرد، استاد دانشگاه تهرانو رییس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس دانشگاه ال طه.

دکتر رضا پورحسین، دانشیار دانشگاه تهران.

دکتر علی اکبر ارجمندنیا،دانشیار دانشگاه تهران.

دکتر علی فتحی آشتیانی، استاد دانشگاه بقیه الله.

دکتر ناصر صبحی قراملکی، دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی.

 

توانایی ها و افتخارات

v کسب نمره 20از رساله دکتری در دانشگاه تهران.

v کسب بالاترین نمره هوش در آزمون هوش مدرسه، سطح هوشی تیزهوش (در ارزیابی دوره های راهنمایی و دبیرستان).

v اولین دستیار پژوهشی، آموزشی و حرفه ای اولین استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد دکتر غلامعلی افروز (دوره دکتری).

v برگزیده توسط دانشجویان در مسابقه انتخاب "استاد محبوب" در موسسه آموزشی آل طه.

 

- قبل از دبستان، توانایی خواندن و نوشتن به فارسی و انگلیسی، وبرگزیده عنوان "نوابغ دبستان" در سال اول دبستان( 1369).

- کسب رتبه برگزیده کشوری در انجام تحقیق علمی (دوره راهنمایی- سال 1374) .

- توانایی شعرسرایی و نوشتن متون ادبی و حافظ بخش بسیاری از دیوان اشعار بزرگان ، برگزیده مدرسه برای شرکت در مسابقات شعرسرایی (دوره راهنمایی- سال 1375).

- کسب امتیازات عالی در مسابقات هنر (شامل نقاشی، طراحی و خوشنویسی) در مدرسه (دوره راهنمایی- سال 1375)

- حافظ 10 جزء قرآن، کسب رتبه و دریافت تقدیرنامه در مسابقات حفظ قرآنمنطقه (دوره دبیرستان- سال 1376).

- برگزیده مدرسه برای شرکت در المپیاد ریاضی(دوره دبیرستان- سال 1377).

- کسب مدال در مسابقات شنا (دوره دبیرستان- سال 1378) و کسب مهارت و برگزیده شدن در سایر مسابقات ورزشیشامل والیبال، بدمینتون، کارتینگ، دومیدانی،تکواندو، دوچرخه سواری، کوهنوردی و ....

- برگزیده مدرسه برای شرکت در المپیاد ادبی(دوره دبیرستان- سال 1378) .

- منتخب الگوی موفق فارغ التحصیلان، توسط مدرسه رفاه (سال 1393).

- دارای گواهی پایان دوره های مختلف کامپیوتر شامل: IT ، WINDOWS ،INTERNET ، WORD ، POWEPOINT و ...

- دارای سطحتافل زبان انگلیسی ( آزمون زبانعمومی دانشگاه تهران) و شرکت در دیگر دوره های مهارتی زبان انگلیسی شامل فن ترجمه، خوشنویسی زبان و ...

- آشنایی با زبان عربی در سطح متون تخصصی فقهی.

- شرکت در دوره های آموزشی حوزه های مختلفعلمی، هنری، فنیو ... ( نجوم، علوم دینی، شعر سرایی، نمایشنامه نویسی، داستان نویسی، خطاطی، نقاشی، طراحی، معرق کاری، مروارید بافی، قلاب بافی، آشپزی، گلدوزی، خیاطی، گریم، فعالیت های رزمی و ....).

مشارکت در بسیاری از فعالیت های فرهنگی شامل فعالیت های قرآنی، سرود، تواشیح، تئاتر ، اجرای برنامه ها به عنوان مجری و ... و برگزیده شدن در بسیاری از مسابقات تا سطح کشوری (دوره راهنمایی و دبیرستان).

 

چاپ
5531 به این مطلب امتیاز دهید:
4/9

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی