چهارشنبه, 07 تير, 1396
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> معرفی  >  برنامه زمانی حضور متخصصان  


جدول زمانی برنامه­ ها و حضور متخصصان

 

جدول زمانی حضور متخصصان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی

تاریخ به روزرسانی:27/03/1396

ایام هفته

قبل از ظهر

بعد از ظهر

 

 

شنبه

خانم دکتر فاطمه حمزوی عابدی

(متخصص روانشناسی)

)خانم دکتر منیر حداد(روانپزشک

آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی

(متخصص روانشناسی)

خانم حمیرا ورمقانی (دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

 

یکشنبه

خانم حمیرا ورمقانی

 (دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

آقای کمیل زاهدی

(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

 

دوشنبه

 

خانم دکترمهرنوش اثباتی(متخصص روانشناسی)

آقای دکترحمید پورشریفی

(متخصص روانشناسی سلامت)

 

سه شنبه

آقای دکترحمید پورشریفی

(متخصص روانشناسی سلامت)

خانم دکتر آناهیتا صالح بلوردی(متخصص روانسنجی)

خانم شادی شمس راد(کارشناس ارشد مشاوره)

خانم دکترفریبا زرانی

(متخصص روانشناسی سلامت)

 

چهارشنبه

خانم سارا آقایی ثابت

(کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی)

خانم دکترمهرنوش اثباتی (متخصص روانشناسی)

پنجشنبه

خانم دکتر ایمانه عباسی(متخصص روانشناسی بالینی)

خانم سمیرا حقوقی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری روانسنجی)