زندگی یعنی چه؟

02188230956 تا 8  - 09109187028
کانال تلگرام تخصصی  -  کانال تلگرام عموم

زندگی یعنی چه؟

کلمات قصار و اشعار مرتبط با زندگی

شعار سازمان جهانی بهداشت

زندگی شکستنی است آن را با احتیاط حمل کنیم.

 

 ژاله اصفهانی

زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماستهر كسي نغمه خود خواند و از صحنه رودصحنه پيوسته به جاستخرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

 

هوشنگ ابتهاج

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

آنقدر زیباست این بی بازگشت

کز برایش میتوان از جان گذشت

مردن عاشق نمی میراندش

در چراغ تازه می گیراندش

باغها را گرچه دیوارو در است

از هواشان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایی گر غم است

ریشه هاشان دست در دست هم است

 

سهراب سپهری

زندگي رسم خوشايندي است.زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ،پرشي دارد اندازه عشق.زندگي چيزي نيست ، كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود.زندگي جذبه دستي است كه مي چيند.زندگي نوبر انجير سياه ، كه در دهان گس تابستان است.زندگي ، بعد درخت است به چشم حشره.زندگي تجربه شب پره در تاريكي است.زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد.زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد.زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست.خبر رفتن موشك به فضا،لمس تنهايي "ماه"، فكر بوييدن گل در كره اي ديگر.زندگي شستن يك بشقاب است.زندگي يافتن سكه دهشاهي در جوي خيابان است.زندگي "مجذور" آينه است.زندگي گل به "توان" ابديت،زندگي "ضرب" زمين در ضربان دل ما،زندگي "هندسه" ساده و يكسان نفسهاست.

 

شعر دیگری از سهراب سپهری

شب آرامي بودمي روم در ايوان، تا بپرسم از خودزندگي يعني چه؟مادرم سيني چايي در دستگل لبخندي چيد ،هديه اش داد به منخواهرم تكه ناني آورد ، آمد آنجالب پاشويه نشستپدرم دفتر شعري آورد، تكيه بر پشتي دادشعر زيبايي خواند ، و مرا برد، به آرامش زيباي يقين:
با خودم مي گفتمزندگي، راز بزرگي است كه در ما جاريستزندگي فاصله آمدن و رفتن ماسترود دنيا جاريستزندگي ، آبتني كردن در اين رود استوقت رفتن به همان عرياني؛ كه به هنگام ورود آمده ايمدست ما در كف اين رود به دنبال چه مي گردد؟!!!
هيچزندگي ، وزن نگاهي است كه در خاطره ها مي ماندشايد اين حسرت بيهوده كه بر دل داريشعله گرمي اميد تو را، خواهد كشتزندگي درك همين اكنون استزندگي شوق رسيدن به همانفردايي است، كه نخواهد آمدتو نه در ديروزي، و نه در فرداييظرف امروز، پر از بودن توستشايد اين خنده كه امروز، دريغش كرديآخرين فرصت همراهي با، اميد استزندگي ياد غريبي است كه در سينه خاكبه جا مي ماندزندگي ، سبزترين آيه ، در انديشه برگزندگي، خاطر دريايي يك قطره، در آرامش رودزندگي، حس شكوفايي يك مزرعه، در باور بذرزندگي، باور درياست در انديشه ماهي، در تنگزندگي، ترجمه روشن خاك است، در آيينه عشقزندگي، فهم نفهميدن هاستزندگي، پنجره اي باز، به دنياي وجودتا كه اين پنجره باز است، جهاني با ماستآسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماستفرصت بازي اين پنجره را دريابيمدر نبنديم به نور، در نبنديم به آرامش پر مهر نسيمپرده از ساحت دل برگيريمرو به اين پنجره، با شوق، سلامي بكنيمزندگي، رسم پذيرايي از تقدير استوزن خوشبختي من، وزن رضايتمندي ستزندگي، شايد شعر پدرم بود كه خواندچاي مادر، كه مرا گرم نمودنان خواهر، كه به ماهي ها دادزندگي شايد آن لبخندي ست، كه دريغش كرديمزندگي زمزمه پاك حيات ست ، ميان دو سكوتزندگي ، خاطره آمدن و رفتن ماستلحظه آمدن و رفتن ما ، تنهايي ستمن دلم مي خواهدقدر اين خاطره را دريابيم .شعر دیگری با موضوع زندگی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـنگردشـــی در کوچــه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بد‌بینی خود را شکسـتمن مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌امدرد را افکنـــده درمـان دیـــده‌امدیــــده‌ام بــر شـــاخه‌ها احـســـاسـ‌ـهامی‌تپــد دل در شمیــــم یاسهازنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاستزندگی باغ تماشـــای خداســتگـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شودمی‌تواند زشــت هم زیبا شــودحال من، در شهر احسـاسم گم استحال من، عشق تمام مردم است!زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــاصبـــح‌هـا، لبـخند‌هـا، آوازهـــاای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن منای تـو جـان جـان جـان جـان مـنبا تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی‌شـودمثنوی‌هایـم همــه نو می‌شـودحرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــدواژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــد
گفته بودم زندگی زیباست

گفته و ناگفته ای بس نکته ها کاینجاستآسمان بازآفتاب زرباغ های گلدشت های بی در و پیکرسر برون آوردن گل از درون برفتاب نرم رقص ماهی در بلور آببوی عطر خاک باران خورده در کهسارخواب گندمزارها در چشمه مهتابآمدن رفتن دویدنعشق ورزیدندر غم انسان نشستنپا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدنکار کردن کار کردنآرمیدنچشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدنجرعه هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدنگوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندنهمنفس با بلبلان کوهی آواره خواندندر تله افتاده آهوبچگان را شیر دادننیمروز خستگی را در پناه دره ماندنگاه گاهیزیر سقف این سفالین بامهای مه گرفتهقصه های در هم غم را ز نم نم های باران شنیدنبی تکان گهواره رنگین کمان رادر کنار بام دیدنیا شب برفیپیش آتش ها نشستندل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستنآری آری زندگی زیباستزندگی آتشگهی دیرنده پا برجاستگر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداستورنه خاموش است و خاموشی گناه ماستپیر مرد آرام و با لبخندکنده ای در کوره افسرده جان افکندچشم هایش در سیاهی های کومه جست و جو می کردزیر لب آهسته با خود گفتگو می کردزندگی را شعله باید برفروزندهشعله ها را هیمه سوزندهجنگل هستی تو ای انسانجنگل ای روییده آزادهبی دریغ افکنده روی کوهها دامنآشیان ها بر سر انگشتان تو جاویدچشم ها در سایبان های تو جوشندهآفتاب و باد و باران بر سرت افشانجان تو خدمتگر آتشسر بلند و سبز باش ای جنگل انسانزندگانی شعله می خواهد صدا سر داد عمو نوروزشعله ها را هیمه باید روشنی افروز

زندگی کتابیست پر ماجرا هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور مینداز .

شما هم می توانید کلمه قصار یا شعر مورد نظرتان را به ایمیل مرکز ارسال نمایید. با نام ارسال کننده در

 سایت مرکز درج خواهد شد

اخبار و رویدادهای جدید

کارگاه های عموم

0 7702

فرزند پرورری - مقابله با اهمالکاری - مدیریت خشم - ارتباط موثر بین فردی - تربیت جنسی - آموزش جراتمندی - مهارت های ارتباط موثر زناشویی

RSS

تسهیلات و تخفیف ها

 

تسهیلات مرکز زندگی برای توسعه­ی آموزش حرفه­ای روانشناسان و مشاوران

به لطف خدا و پشتیبانی متخصصان توانمند و نام­آور و در سایه استقبال در خور توجه دانشجویان و دانش­آموختگان روانشناسی کشور، گام های سودمندی را در آموزش حرفه­ای روانشناسی برداشته است.

با توجه به درخواست شرکت­کنندگان در کارگاه­های آموزشی و به منظور تسهیل حضور همکاران بیشتری از حرفه، مرکز زندگی در نظر گرفته است تسهیلات زیر را برای شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی روانشناسی زمستان ۱۳۹5 اعمال نماید.

     1-به دلیل جایگاه رفیع فعالان عرصه آموزش، مشاوران شاغل در وزارت آموزش و پرورش  می­توانند در دو کارگاه      تخصصی از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار شوند.

2-برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

3-  چنانچه فردی تمایل به شرکت در بیش از یک کارگاه داشته باشد به ازای کارگاه­های دوم به بعد ۵ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

4-روانشناسان و مشاوران معرفی شده از کلیه ارگان­ها  و سازمان­ها، در صورتی که حداقل ۵ نفر باشند، به ازای هر کارگاه تخصصی تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

 

تبصره: استفاده از تسهیلات بند ۲ و ۳ به صورت همزمان بلامانع است.

 


دریافت گواهی ها از طریق پست

تسهیلاتی جدید برای شرکت کنندگان شهرستان ها

با توجه به اینکه گواهی شرکت در کارگاه ها با یک فاصله زمانی از سازمان نظام روانشناسی دریافت می شود بر این اساس مرکز زندگی در نظر گرفته است برای افراد متقاضی کارگاه­های آتی که مقیم شهرستان ها هستند در صورت علاقمندی آنها با اخذ وجهی، مقدمات ارسال پستی گواهی­ ها را فراهم آورد.  

پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی

 

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi